ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว. จับมือบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ"การประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ" โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานของทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี มีกรอบความร่วมมือในการให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์งานวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยกระดับโดยใช้ วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ใช้ความสามารถและองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ หวังก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเติมแก่สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ด้าน วทน. และความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

"…เป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ มีเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการปฏิรูป 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานด้านวิจัยและการสร้างบุคลากร 2. เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 3. การปรับรูปแบบและวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด…" ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน วว. มีอายุการดำเนินงานครบ 56 ปี มุ่งดำเนินงานตั้งแต่ การพัฒนา วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ วทน. เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ทั้งนี้งานวิจัยจะประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนั้น ส่วนสำคัญประการหนึ่งมาจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่องานวิจัย จะได้ลงจากหิ้งสู่ห้าง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อสมท. คือ สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการผสานความร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการกระจายเทคโนโลยี อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน วทน. และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในวงกว้างและทั่วถึงอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การส่งเสริมผลักดันผลงานด้านวิชาการ ค้นคว้าทดลองผลิต จากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของ วว. ออกสู่สังคมไทย การสื่อสารความเข้าใจกับคนไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตัวและช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้เกิดมูลค่าการขายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ผ่านรายการขายสินค้าในเชิงรุก โดยจัดทำช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่สะดวกแก่ผู้ชมผ่านการสแกน QR CODE เพื่อซื้อสินค้าได้ทันที และแผนจัดทำ Business Model เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง