ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมช.วิวัฒน์ Kick Off มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปลุกพลังชาวใต้ร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ดันไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์คุณภาพ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 และมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์PGS ให้กับเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ว่าปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ต่างให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ อย่างไรก็ตาม แม้ในภาพรวมของไทยจะสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ แต่จากข้อมูลของ FAO ยังพบว่าคนไทยส่วนหนึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก (Hunger) ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนรวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมให้มีสินค้าเกษตรที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว และยกระดับภาวะโภชนาการ สู่การบรรลุเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่เกษตรกรก็สามารถทำเองได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด และมีนโยบายที่จะขยายเพิ่มพื้นที่เป้าหมายเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด และระหว่างจังหวัดกับกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้ลงนาม MOU การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัด โดยกำหนดพื้นที่เป็าหมายเกษตรอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 71,870 ไร่ โดยจังหวัดพัทลุงได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 1.3 ล้านไร่ ดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ตลอดทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร องค์กรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 จะเป็นเวทีให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรอินทรีย์จากภาคใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพรและตรัง ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ ทั้งในด้านการผลิต การจัดการผลผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริโภค ตามแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และ เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดพัทลุง 1.3 ล้านไร่" การเสวนา หัวข้อ "ชาวภาคใต้ผลิตอาหารอินทรีย์ พัฒนาสู่ความยั่งยืน" และการเสวนา หัวข้อ "กลไกการขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดภาคใต้" นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และการจัดแสดงสินค้า"ชม ชิม ช็อป" สินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีคนใต้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แก้จนแบบยั่งยืน

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ประธานมูลนิธิพัฒนาชนบท นายธำรง แสงสุริยจันทร์ ประธานสถาบันบุญนิยมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง