ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เครือซีพีสนับสนุนภาคการศึกษาไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 41 ปีช่วยเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--เครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 แก่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 41 ถือเป็นทุนการศึกษาของภาคเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดทุนหนึ่งของประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือฯ ดร.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนฯประจำปีนี้แก่นักศึกษา262 คน ณ สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่า ปัจจุบันโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะต้องสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้สอดรับกับความท้าทายของโลก การสร้างคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ทันยุค Disruption Technology ไปพร้อมการยอมรับความหลากหลายทางสังคม ซึ่งจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดพัฒนาสังคม ประเทศชาติ สอดคล้องกับหลักของกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) โครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอีกบทบาทสำคัญของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทย โครงการนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ซึ่งจะต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ มีความสามัคคี สามารถขจัดความยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนและครอบครัว ทั้งนี้ขอให้เยาวชนนิสิตนักศึกษายึดหลัก "ขยัน ประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์ กตัญญู" และพร้อมเป็นผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพีให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ และเป็นปัญหาสำคัญเชิงโครงสร้างในระดับประเทศที่ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ซีพีได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็น 1 ภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 41 ปี โดยในปีนี้ซีพีได้มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 262 คน ทุนละ 30,000 บาท ทั้งยังได้จัดหลักสูตรพิเศษเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนฯ ได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี ในรูปแบบ E-Learning จากโรงเรียนสอนภาษาระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาทุนฯทุกคน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียนและประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากนี้ในปีนี้ซีพีจะมีการประกาศให้ทุนการศึกษาด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ อีกจำนวน 110 ทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างทุนมนุษย์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามนโยบายรัฐบาล

"ปีนี้นับเป็นปีที่ 41 ของทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์นี้ ซึ่งจากระยะเวลาดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นทุนการศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สอดคล้องกับนโยบายซีพีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคน สร้างบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 4,664 ทุน มีศิษย์เก่าที่ได้รับทุนการศึกษานี้ได้เติบโตในหน้าที่ในการงานเป็นอย่างดี มีทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่วนหนึ่งที่

ประสบผลสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ" นายศุภชัย กล่าว

นางสาวจุลลดา คุ้มหวานฉ่ำ นักศึกษาปี 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตัวแทนนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาตัวเองผ่านหลักสูตรการอบรมเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษาทุนฯ เป็นการเปิดโลกกว้างในการสร้างประสบการณ์ชีวิตและการรู้ตัวตน รู้ความสามารถของตนเองซึ่งเป็นแรงผลักดันให้นำความรู้และโอกาสที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งและดีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ ซีพีได้ทำการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งในปีนี้ก็ได้มีการมุ่งเน้นไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Thailand 4.0 มากขึ้น โดยคัดเลือกผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ความประพฤติดี มีลักษณะของความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี ให้มีโอกาส ได้ศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาซีพีทุกคน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ในโครงการ New Generation Leaders ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกจากสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะต้องดำเนินโครงการชุมชนเพื่อความยั่งยืนเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และจะได้เข้ารับการฝึกงานกับบริษัทต่างๆ

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อฝึกประสบการณ์ตรงจากการเข้ารับการฝึกงาน และได้มีโอกาสนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บรอดแบนด์ไร้สายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคน

บรอดแบนด์ไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการเลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) ระหว่างเมืองและชนบท HSPA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบรอดแบนด์สู่ตลาดโลก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากหลายล้านรายเป็นพันล้านราย ขณะที่มีผู้ใช้บริการบร...

กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและเครือเจริญโภคภัณฑ์

กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมเล่นกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ สนามกอลฟ์การเลควูด คันทรีคลับ ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ ๑๘ สมุทรปราการ ในวันที่ ๖ ...

ภาพข่าว: ทีเอ็นที รุกตลาดทางการแพทย์ บริหารการขนส่งทั้งระบบให้ แลปพลัส วัน

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ มร. วินเฟรด คิสบี้ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ทีเอ็นที (ประเทศไทย) เซ็นสัญญา กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งบริษัท แลปพลัส วัน ในการบริหารการขนส่งเลือดและตัวอย่างเพื่อการตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง