ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันสถาปนากรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๖ ปี ในหัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และทรัพยากรดินทางการเกษตร เพื่อให้ภาคการเกษตรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาด รวมทั้งการเพิ่มผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมด้านดิน น้ำ พืช ปุ๋ย จุลินทรีย์ ที่ถูกนำมาบริหารจัดการอย่างสมดุล และครบวงจร การผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

จะบรรลุผลสำเร็จลงได้ก็ด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความมุ่งมั่น ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ซึ่งความท้าทายนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้งานพัฒนาที่ดินของประเทศเจริญก้าวหน้าต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯ ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การปรับบทบาทและภารกิจหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินตระหนักในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานพัฒนาดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการทำเกษตรกรรม และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคมยังนับเป็นวันดินโลกด้วย นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเสริมสร้างประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปด้วย

ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ๑๔ หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด นิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่าง ๆ การเสวนาการระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ ๒๐ – 25 คน กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน โดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และกิจกรรมการประกวด "LDD's Got Talent" เป็นต้น.


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: คนพันธุ์ A คารวะปลัด กค.

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้ชนะ การประกวด "สุดยอดคนพันธุ์ A" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง