ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พีบีไอซี มธ. ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา คนแรกของประเทศ แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • พระอาจารย์อารยวังโส ผู้ริเริ่มวันมาฆบูชาโลก กับบทบาทการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย รอบด้าน

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (Pridi Banomyong International College) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา ครั้งแรกในประเทศไทย แด่พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) ผู้ที่มีบทบาทพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย ทั้งด้านศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา อาทิ การฟื้นฟูวัดเวฬุวัณมหาวิหาร นครราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก และนำมาซึ่งการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในบริเวณศาสนสถานดังกล่าว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับประชาชน (People to people exchange) รวมถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอินเดียศึกษา เป็นพระอาจารย์วิทยากรนำนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียท้องถิ่น เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดพิธีดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.thหมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา ประจำปี 2560 แด่ พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ (พระอาจารย์อารยวังโส) จากการที่วิทยาลัยเล็งเห็นบทบาทของพระอาจารย์อารยวังโส ในด้านการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – อินเดีย ในหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา นับเป็นการอุทิศตนต่อการสร้างคุณประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและอินเดีย ที่ควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวเพิ่ม พระอาจารย์อารยวังโส มีบทบาทเป็นผู้ผลักดันวันมาฆบูชาโลก โดยการเข้าไปฟื้นฟูวัดเวฬุวัณมหาวิหาร นครราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ที่เป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ "จาตุรงคสันนิบาต" ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือวันมาฆบูชา การเข้าไปบูรณะพระอารามดังกล่าว เปรียบเสมือนการฟื้นฟูบทบาททางพุทธศาสนาให้กลับมาสู่จิตใจชาวพุทธในชมพูทวีปอีกครั้ง อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนชาวอินเดียที่อยู่อาศัยในบริเวณวัดเวฬุวัณ ไม่ว่าจะเป็น การค้าขาย รวมถึงให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ชาวพุทธทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญในบริเวณพระอาราม ทำให้ประชาชน ไปจนถึงภาครัฐของอินเดีย ยกย่องพระอาจารย์อารยวังโสให้เป็น "บุคคลที่ชาวพุทธในอินเดียเคารพนับถือ" จะเห็นว่าบทบาททางด้านการผลักดันวันมาฆบูชาโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพระอารามทำให้พระอาจารย์อารยวังโสกลายเป็นคนไทยที่มีบทบาทขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากบทบาทด้านการฟื้นฟูศาสนสถานสำคัญของโลกในประเทศอินเดียแล้ว พระอาจารย์อารยวังโสยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับประชาชน (People to people exchange) จากการที่คนไทยและอินเดีย มีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น ทั้งชาวพุทธไทยที่ศรัทธาในการไปแสวงบุญถึงดินแดนชมพูทวีปอันศักดิ์สิทธ์ และชาวอินเดียที่รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ในฐานะประเทศที่รับอิทธิพลทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียในระดับประชาชน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับประเทศ สำหรับบทบาททางด้านการศึกษา พระอาจารย์อารยวังโสยังเป็นผู้ผลักดันให้คนไทยมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียมากขึ้น โดยเป็นองค์ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษา พ.ศ. 2553 – 2559 เป็นพระอาจารย์วิทยากรนำนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญประเทศอินเดียโดยตรง

"ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. ได้ยกระดับหลักสูตรอินเดียศึกษาให้มีคุณภาพและมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น จากความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาลอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งการสนับสนุนบุคลากรชาวอินเดียเป็นอาจารย์หลักสูตรอินเดียศึกษา การผลักดันความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอินเดีย รวมถึงพระอาจารย์อารยวังโส มีบทบาทในด้านการเป็นองค์ที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษา และเป็นวิทยากรนำนักศึกษาหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวอินเดียท้องถิ่น ถึงประเทศอินเดีย จึงเป็นที่มาของการเสนอชื่อพระอาจารย์อารยวังโส ให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป" ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอินเดียศึกษา ดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อนบทบาทการสนับสนุนความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย อย่างรอบด้าน ของพระอาจารย์อารยวังโส อีกทั้งเป็นคุณประโยชน์ต่อหลักสูตรอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ได้จัดพิธีดังกล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.thหมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงนามในสัญญาจัดการเรียนการสอน Summer Program 2009 กับ ISEP และ UC

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงนามในสัญญาจัดการเรียนการสอน Summer Program 2009 กับ ISEP และ UC (University of California) ISEP (International Students Exchange Program) ได้เปิดรับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์...

ผลงานด้านวิทยุโทรทัศน์โดดเด่น ปัญญา ได้รับพิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ถือเป็นอีกหนึ่งเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชีวิต ปัญญา นิรันดร์กุล กับผลงานในวงการบันเทิงในฐานะพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในนามบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ได...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง