ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

60 เพชรราชมงคลธัญบุรี บินตรงสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

"เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ" มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ"เพชรราชมงคลธัญบุรี" พานักศึกษา 60 เพชร บินตรงประเทศสิงคโปร์ เปิดโลกทัศน์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม ได้เปิดโลกทัศน์ยังต่างประเทศ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม จิตอาสา ภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้นำและการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาในต่างประเทศ การสื่อสารด้วยภาษาสากลและภาษาที่สาม ทั้งด้านวิชาการและสังคมที่แตกต่างจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการเดินทาง นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากลด้วยการเข้าร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ "เพชรราชมงคลธัญบุรี" ซึ่งจะเน้นการสื่อสารเป็นหลักโดยคณะอาจารย์ผู้สอนจากคณะศิลปศาสตร์ และเมื่อนักศึกษาเดินทางกลับ นักศึกษาสามารถนำความรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้มาพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

"ปู" นายตติศักดิ์ ลิมแจ๋ม ชมรมวิทยุ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนต่างเชื่อชาติและศาสนาที่มาอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ เรียนรู้มิตรภาพการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้พัฒนาตัวเองในการใช้ชีวิตในต่างแดนอยากนำแนวคิดหรือข้อคิดอะไรไปช่วยพัฒนา มทร.ธัญบุรีต่อไป นำแนวคิดเรื่อง CQ Model ที่ได้เรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม หรือนำไปช่วยในการวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ให้โอกาสเรียนรู้วัฒนธรรม การใช้ชีวิต และศาสนาในต่างแดน

"วาเลนไทน์" นายภัทริน วิริยะ องค์การนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและได้เรียนรู้วิธีการใช้ CQ Model ในการปรับตัวและเรียนรู้วัฒนธรรมในสังคม ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคต การได้เรียนรู้ CQ Model ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน ในด้านการเข้าหาผู้อื่น การอยู่ร่วมกับสังคมได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานด้านกิจกรรม การสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ มากขึ้นและพร้อมรับมือกับการปรับวิธีเมื่อไม่ได้ผล ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้กับพวกเรา และดีใจที่ได้มาสิงคโปร์ เพราะทำให้ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายกว่าประเทศอื่นๆ และขอให้โครงการดีๆ แบบนี้ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา คนทำกิจกรรม

"ตาล" นางสาวศุภนิดา อยู่ผล ประธานสภานักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของแต่ละสถานที่ เรียนรู้ศาสนาของอิสลาม ว่าการเป็นอยู่ยังไง ได้พบเพื่อนสิงคโปร์ ซึ่งทำให้เรียนรู้ภาษามากขึ้น นำหลักการ CQ Model ไปปรับใช้ในการทำกิจกรรม เช่น การวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ และการตรวจสอบแผนงาน การสำรวจชุมชนในท่องถิ่นการกล้าแสดงออกในการถามคำถาม โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อถามคำถามเช่น การเรียน การเป็นอยู่ของที่สิงคโปร์ สิ่งที่อยากบอกในการเปิด ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับประสบการณ์เดินทาง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศาสนา และการเป็นอยู่ในสิงคโปร์

"ไบรท์" นายภูริช พัฒนพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เล่าว่า ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการเดินทาง เป็นการเดินทางออกนอกประเทศซึ่งไม่เคยทำมาก่อน ในการเปิดโลกทัศน์ในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพตัวเองทั้งในเรื่องการสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างคณะ การทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนต่างคณะต่างความคิดและอุดมการณ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างภาษา การนำความรู้และประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการปฏิบัติจริง ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านและมหาวิทยาลัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่มอบโอกาสให้ผมได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้และอยากให้จัดโครงการแบบนี้ต่อไป

มุมมองนอกห้องเรียน ประสบการณ์ที่จะติดตัวเพชรราชมงคลธัญบุรี เพชรน้ำดีที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก เพชรกิจกรรม และ เพชรวิชาการ ล้วนเป็นนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะ และวิชาการความรู้ ใช้ชีวิตยังต่างแดน เรียนรู้ นำไปพัฒนาในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มทร.ธัญบุรี ผุดโครงการ เพชรราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” ซึ่งจะเดินทางไปต่างประเทศจำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555...

เยาวชน "สำนึกรักบ้านเกิด"สำนึกแห่งความสมานฉันท์...การอยู่ร่วมกันด้วยรักแห่งความแตกต่างภาคประชาชน

กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--ดีแทค เยาวชนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ แสดงพลังหัวใจแห่งรักและสมานฉันท์ ลงพื้นที่ปัตตานี ส่งมอบอาคาร "สำนึกรักบ้านเกิด ๓" อาคารเรียนศาสนาอิสลามสำหรับเด็กเล็กหรือ "ตาดีกา" ให้กับพี่น้องมุสลิม เชื่อความแตกต่างไม่ใช่เส้นแบ่งคั่นความตั้งใจดี...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง