ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก

ด้วยปัจจุบันสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุในหลายมิติ หากแต่คุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลับด้อยลง และเกิดปัญหาขึ้นกับสังคมมายมาย เนื่องจากดำเนินชีวิตอย่างขาดความตระหนักรู้และทักษะเรื่องวัฒนธรรมที่ดีงาม ละเลยต่อคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ภาครัฐในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เน้นความสำคัญของสังคมและการพัฒนาคนเป็นหลัก โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการปลูกฝังและให้ความรู้คู่คุณธรรมกับเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-28 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 150 พรรษาสมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในฐานะสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ จัดขึ้น โดยร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อเสริมสร้างบทบาท "บวร (บ้าน, วัด โรงเรียน)" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมที่เข้มแข็ง สามารถปลูกฝังเยาวชนและประชาชน ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญและความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยประสบการณ์ตรง และกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาคนไทยในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดของอนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2579 และ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฤกษ์พิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณ

สำหรับโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปี จำนวน 100 คน โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการเรียนรู้การรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถสร้างคุณค่าให้สังคม มีจิตสาธารณะ มีความเมตตา มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้คุณค่าของแผ่นดินเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศต่อไป

สำหรับงานวันแถลงข่าว "โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1" ได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ ห้อง 105 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่มีค่าของไทย อาทิ นาฏศิลป์ โขน ดนตรีไทย หัตถกรรมหุ่นร่วมสมัย ภาษาไทย และคหกรรม ซึ่งเยาวชนที่เข้าค่ายจะได้สัมผัสถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าสมควรแก่การสืบทอดไปยังรุ่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ และ ดารานักแสดงที่มาร่วมงานจำนวนมาก เช่น นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก) ศศิธร วัฒนกุล (ลอร่า) เกรซ มหาดำรงกุล ทัศรินทร์ พันธุ์แพ (อุ๋ย) และ ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ (ต๊อก) เป็นต้น

เราหวังว่า สถาบันหลักของสังคมมีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือของประชารัฐ ในการสร้างทุนมนุษย์ที่มีสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์ แนวทางและผลผลิตของโครงการ สนับสนุนการดำเนินงานรองรับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายในการสร้างคนให้มีค่านิยมที่ดี เตรียมคนให้มีทักษะการดำรงชีวิต และสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

คุณหญิงสมหญิง โปษยานนท์ จัดงานเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้กับ ศ.ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี สุวิมล โปษยานนท์ สมวงศ์ โปษยานนท์ และสมสมร คูสกุล มาร่วมสร้างบรรยากาศความอบอุ่น ณ ห้องโคโลเนด...

นักดนตรีแจ๊ส รวมตัว เปิดคอนเสิร์ต ช่วยใต้ ไลฟ์ แจ๊ส ฟอร์ไลฟ์ 3 0 มกราคมที่ ศวท.

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ไฟว์สตาร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางกอก แจ๊ส โซไซตี้ โดย มี ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงาน ด้วยความร่วมมือของนักดนตรีแจ๊ส ทั้งไทยและเทศ และผู้ประกอบการในวงการบันเทิง เปิ...

กองทัพเรือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนในสังกัดหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคารวะ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๘ เพื่อรับโล่และเกียรติบัตร ณ ตึก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง