ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ร่วมส่งมอบสุขภาพฟันดีแก่เด็กนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--แมคไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการ กองทัพไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทตันจง ร่วมกันออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" สร้างโอกาสแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม ระดมทีมทันตแพทย์ จิตอาสาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพฟันฟรี

ล่าสุดลงพื้นที่ช่วยเหลือให้การบริการด้านสุขทันตกรรมไปยังเด็ก และเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีความยากลำบากมากในการลงพื้นที่อันเนื่องมาจากเรื่องของความปลอดภัย ทีมงานจึงไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยหน่วยรถเคลื่อนที่เหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เพื่อให้การบริการได้เข้าถึงยังเด็กในพื้นที่จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางกองทัพอากาศที่ให้การสนับสนุนเครื่องบิน C130 ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ทำฟันรวมถึงทีมงานทันตแพทย์อาสาของโครงการ พร้อมการอารักขาด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้นจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดให้มีการบริการตรวจสุขภาพฟันฟรีแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สโมสรร่มเกล้า ค่ายจุฬาภรณ์ นำทีมโดย มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และนางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิร่วมด้วยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และผู้ช่วยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศาลายา

ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะเด็กควรได้รับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน จากการสำรวจทำให้ทราบว่าเด็กด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก จึงได้จัดทำหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ขึ้นเป็นระยะเวลามากว่า 5 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่สำคัญ สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยได้เชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ ได้แก่ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ทำหน้าที่ด้วยจิตอาสา และต่างภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ให้บริการโดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ Dental Care Unit บริการทำฟันแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อต้องการให้เด็ก ๆ มีสุขภาพฟันที่ดี และมีวินัยในการดูแลรักษาฟัน"

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเสริมว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" อันเป็นกิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพฟันฟรีให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านทันตกรรมอายุระหว่าง 8-18 ปีที่ด้อยโอกาสและห่างไกลการเข้าถึงการบริการด้านทันตกรรมในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,065 คน ทั้งยังมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพฟันให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพฟันในชีวิตประจำวันอีกด้วย"

นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่า "ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือนั้น ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ภายในสโมสรร่มเกล้าค่ายจุฬาภรณ์ สำหรับให้ทางหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ดำเนินกิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนดูแลในส่วนของเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคณะครูและนักเรียน ดูแลรับส่งน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนในชุมชน เพื่อมารับการบริการตรวจสุขภาพฟันฟรี ซึ่งทางกองทัพเรือรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจเพื่อสังคมนี้ และพร้อมจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของหน่วยรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ภายใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีต่อไป"

สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และคาราวานพันธมิตรผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือแบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชวน ทำฟัน ฟรี กับ หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ (Dental Care Unit) พร้อมออกตัว ให้บริการทั่วประเทศแล้ว

มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ เปิดตัว หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Dental Care Unit) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”...

ททท. ขอเชิญสื่อมวลชนชมละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน แฟนตาซีสีคราม

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--ททท. การแสดงละครเพลงการกุศลรอบสื่อมวลชน " แฟนตาซีสีคราม " วันที่ 18 ก.พ. 2548 เวลา 18.45 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าว แสดงความยินดีในการจัดละครเพลงแฟนตาซีสีคราม อาจารย์วิชัย ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง