ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมส่งเสริมฯ เผยล่าสุดเกษตรกรเกือบ 300 ครัวเรือน ได้สิทธิ์รับความช่วยเหลือกรณีปลูกพืชหลังนาแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยยอดเกษตรกรล่าสุดเกือบ 300 ครัวเรือน ผ่านการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เข้ารับความช่วยเหลือกรณปลูกพืชหลังนาแล้ว ย้ำผู้สนใจยังสมัครได้ถึง 15 ส.ค.62 โดยตรวจสอบเงื่อนไขเวลารับสมัครในแต่ละพื้นที่

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 พบเกษตรกรแจ้งขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 กว่า 2 แสนครัวเรือน พื้นที่รวมเกือบ 2 ล้านไร่ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 3,668 ครัวเรือน พื้นที่รวม 27,907.24 ไร่ ทั้งนี้ กรรมการระดับอำเภอลงนามแล้ว จำนวน 294 ครัวเรือน พื้นที่รวม 2,102.36 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.62) โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย พื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ขณะนี้อยู่ในช่วงรับสมัคร ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จนถึง 31 พ.ค.62 ส่วนพื้นที่ภาคใต้ สามารถปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ค.62 ซึ่งจะเปิดรับสมัคร ตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จนถึง 15 ส.ค.62 และพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำและภาคใต้ เกษตรกรสามารถปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และสมัครเข้าร่วมโครงการตามขั้นตอนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค.62 ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำและศัตรูพืชซึ่งสูงกว่าฤดูกาลปกติ ในอัตราไร่ละ 600 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือไม่เกิน 9,000 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ควบคู่กับสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รักษาศักยภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรและเงื่อนไขที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ ประกอบด้วย 1.มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ 2.เป็นหัวหน้าครัวเรือน 1 สิทธิ์/ครัวเรือน (ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร) 3.พื้นที่ปลูกมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 4.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนาปี 61/62 ในแปลงปลูกข้าวนาปี ในรอบ 3 ปี (2559-2561) ปีใดปีหนึ่ง พื้นที่ 1 งานขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ไร่ 5.หากปลูกพืชหลังนามากกว่า 1 ชนิด เลือกชนิดพืชขอรับการช่วยเหลือได้ รวมกันไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน 6.กรณีปลูกพืชอายุสั้นหลายรอบการผลิตในพื้นที่เดียวกัน เช่น พืชผัก ขอรับการช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 7.หากเปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสารสิทธิ์ใหม่ เช่น แบ่งโฉนดแบ่งขาย เปลี่ยนเลขที่โฉนด ฯลฯ ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์โครงการฯ ระดับตำบลตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่นาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ 8.เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. โดยพืชที่ร่วมโครงการนี้ได้คือพืชผักและพืชไร่ ยกเว้น อ้อย สับปะรด พืชปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้น ที่ปลูกหลังทำนาปี ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือตามโครงการนี้ได้ตามพื้นที่ปลูกจริง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการช่วยเหลืออื่นของภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน ในปี 2561/62 และได้รับการช่วยเหลือแล้ว เช่น โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2562 โครงการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งอื่นใด ซึ่งพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ส่วนพื้นที่ที่เหลือจากแปลงเดียวกันที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าร่วมได้ โดยสามารถแจ้งยืนยันขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก และนำเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และใบมอบอำนาจ หากไม่สามารถมาด้วยตนเอง

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2560/61 ประเทศไทยปลูกข้าวนาปี-นาปรังได้ผลผลิตรวม 32.63 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเกินความต้องการของตลาด แต่พืชหลากหลายอื่น โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังไม่พอป้อนตลาด จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งมีโครงการรัฐสนับสนุน จะทำให้มีรายได้ดีกว่าข้าว ช่วยป้องกันปัญหาราคาและผลผลิตข้าวล้นตลาด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอคำแนะนำช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: มอบปุ๋ยโครงการพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพอัลจินัว จำนวน 12 ตัน ให้แก่ นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในโครงการพระราชดำริ อำเภอสันกำ...

ททท.ร่วมภาคีเปิดเวทีสัมมนา "การท่องเที่ยวนิเวศ-ชุมชน"

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--ททท. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒ...

บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โฟร์ดี คอมมิวนิเคชั่น บริษัทมาลีสามพรานร่วมมือ ธ.ก.ส. และส.ก.ต. จัดทำบันทึกข้อตกลงเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดไทย - ส่งทีมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ หวังสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดแบบยั่งยืน - บริษัทมาลีสามพราน จำกัด ( มห...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง