ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สจล. สานต่อ #ลาดกระบังโมเดล# ปี 2 ชวนเหล่าจิตอาสาทำความดี สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10 พร้อมมุ่งขยายแนวคิดสร้างชุมชนน่าอยู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๑๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • สจล. ย้ำแนวคิดมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ต้องประยุกต์ความรู้ – วิทยาการ แก้ไขปัญหาชุมชนใกล้ตัว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สานต่อ "ลาดกระบังโมเดล" ปีที่ 2 จัดโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2" เดินหน้าพัฒนาชุมชนโดยรอบสถาบันฯ ผ่านการประยุกต์ใช้จุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สจล. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างสำนึกที่ดีในการมีจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ผสานกับการใช้ปรัชญาองค์ความรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย สภาพสังคมภายในที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขและสุขอนามัยที่สมบูรณ์ผ่านการจัดตั้งจุดบริการและลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจนนำความรู้ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันเข้าไปประยุกต์ อาทิ เปิดทางน้ำไหล ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเลียบชุมชน เก็บผักตบชวา วัชพืชน้ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน เป็นต้น โดยสจล. มุ่งหวังให้โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2 เป็นต้นแบบในการผลักดันกระบวนการหล่อหลอมจิตสาธารณะ เพื่อสร้างบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สจล. ได้จัดโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า สจล. ได้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่เรียกว่า"ลาดกระบังโมเดล" โดยเป็นการนำเอาศักยภาพและจุดแข็งของสถาบันฯ ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผสานกับการใช้ปรัชญาองค์ความรู้ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสำนึกที่ดีในการมีจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถาบันฯ และชุมชนโดยรอบ ให้มีวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักอาศัย สภาพสังคมภายในที่ดี สมัครสมานสามัคคี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในชุมชนที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีความสุข

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวเพิ่มว่า ล่าสุดจากโมเดลดังกล่าว สจล. ได้พัฒนาสู่โครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบริเวณรอบสถาบันฯ โดยทำการจัดตั้งจุดบริการและลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน อาทิ

  • การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชน
  • เปิดทางน้ำไหล ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเลียบชุมชน
  • เก็บผักตบชวา วัชพืชน้ำ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของชุมชน

ทั้งนี้ การจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้ "ลาดกระบังโมเดล" ในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์ "เคเอ็มไอทีแอล 60 โก โก" (KMITL 60 GO GO) โดยมุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบและผลักดันกระบวนการหล่อหลอมจิตสาธารณะ ในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสะท้อนภาพการเป็นสถาบันฯ อันทรงคุณค่าของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนข้างต้นแล้ว สจล. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ต่างๆ ในสถาบัน เพื่อเปิดพื้นที่ให้ชุมชนโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ อันสอดคล้องกับนโยบายการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชาวชุมชนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุป

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้จัดโครงการ "ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2" ขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อหล่อหลอมความมีจิตสาธารณะและรับใช้สังคมของนักศึกษา ทั้งในด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พัฒนาชุมชนและร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงทัศนียภาพ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง