ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 มุ่งมั่นสานต่ออาชีพพระราชทานให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีจรดพนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณทลพิธีท้องสนามหลวง และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สหกรณ์แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ หลังจากที่เคยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลมาแล้วในงานพระราชพิธีพืชมงคลเมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินงานมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถช่วยดูแลอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2514 แรกเริ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ด้วยสมาชิกแรกตั้งจำนวน 10 คน ต่อมาในปี 2539 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ปัจจุบันมีนายนายวิโรจน์ แอ่นศรี เป็นประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ 8 ราย ร่วมบริหารสหกรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจครบวงจร สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงโปร่งใส คืนกำไรสู่สังคม" โดยสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม แปรรูปอาหารสัตว์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ซึ่งผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้มีทุนการดำเนินงานและทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 218,904,563.37 บาท และทุนสำรอง 67,575,496.26 บาท สมาชิก 248 คน จำนวนโคนม 8,300 ตัว ซึ่งสมาชิกจะมีรายได้จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยรายละ 22,000 บาทต่อเดือน

นางสาวสังวาลย์ ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ดำเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและดูแลส่งเสริมอาชีพเกษตกรรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่สหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปนม ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในฟาร์มโคนม มีโรงงานผลิตอาหารโคนม ซึ่งมีห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เพื่อให้อาหารโคนมได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยสหกรณ์ได้ผลิตอาหารสัตว์แบ่ฃออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาหารผง 3 สูตร สูตรโปรตีน 16% โปรตีน 18 % และโปรตีน 21 % และอาหารเม็ด 3 สูตร ได้แก่ อาหารเม็ดสำหรับโคอายุ 6 เดือนขึ้นไป สูตรโปรตีน 14% อาหารสำหรับโคระยะให้นม สูตรโปรตีน 16% และอาหารโคระยะให้นม สูตรโปรตีน 21 % โดยสหกรณ์มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสมาชิกลดต้นทุนอาหารสัตว์ จึงได้จัดหาแหล่งวัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง กากมอลต์ มาผลิตเป็นอาหารโคนม เพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี สมาชิกได้ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม ส่งผลให้น้ำนมดิบในฟาร์มมีปริมาณเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซึ่งสหกรณ์ได้รับน้ำนมดิบที่มีคุณภาพของสมาชิกเพิ่มขึ้นปีละ 15 % ส่งผลให้ธุรกิจการรวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลช่วยสร้างงานให้คนในชุมชน มีอาชีพและมีรายได้จากการบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง และกากมอลต์ด้วย

แต่ละวันสมาชิกจะรีดนมและนำมาส่งให้ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดบของสหกรณ์ วันละสองช่วงเวลา ช่วงเช้าตั้งแต่ 06.30 – 08.20 น. และช่วงเย็นจะเริ่มรับเวลา 16.30 – 18.00 น. ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ 31 ตัน ซึ่งสหกรณ์จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ซึ่งนมพาสเจอร์ไรส์มี 5 รส ได้แก่ รสจืด รสหวาน กาแฟ โกโก้ และสตรอเบอร์รี่ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังมีเป็นแกลลอน 2 ลิตร และ 5 ลิตร มีนมผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติ ได้แก่ รสหวาน กาแฟ และสตรอเบอร์รี่ ซึ่งวุ้นมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกาย แคลลอรี่ต่ำ และช่วยในการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งลำไส้ ซึ่งไฟเบอร์ของวุ้น Gel Form นั้น ร่างกายสมารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าไฟเบอร์จากพืช นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์นมสด 6 รสชาติ ได้แก่ ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก้เย็น เมล่อนและนมสดหวานบรรจุแกลลอนขนาด 2 ลิตร และ 5 ลิตร และยังมีไอศกรีมรสวนิลาและช็อคโกแลต ซึ่งผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดของสหกรณ์ผลิตจากนมโคแท้ 100%

ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์จะถูกจัดเก็บในห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ก่อนจะขนส่งโดยรถห้องเย็นเพื่อนำไปวางจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ 4 แห่งในจังหวัดนครปฐม ส่วนหนึ่งได้จัดส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเอกชนที่ดำเนินธุรกิจนมพาณิชย์ 4 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และในเขตกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายในอนาคตของสหกรณ์ ได้วางแผนที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย การเพิ่มช่องการทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิกของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลให้สหกรณ์จำนวนกว่า 9 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องบรรจุนมถุงจำนวน 6 ตัว เครื่องฮอโมจีไนเซอร์ เครื่องพาสเจอร์ไรซ์ 1 ชุด ห้องแล็บพร้อมอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ และรถห้องเย็นแบบ 4 ล้อ ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ได้รับทำให้สหกรณ์มีความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบจากสมาชิกได้เพิ่มขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและสหกรณ์โคนมอื่น ๆ ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปนมพร้อมดื่มของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ทางสหกรณ์มีความพร้อมด้านสถานที่ มีห้องประชุมและอาคารเอนกประสงค์ มีลานจอดรถที่กว้างขวาง ซึ่งสหกรณ์ได้เตรียมกิจกรรมให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมในส่วนของการบริหารจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกร การรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมนม การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ

รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งการเข้าเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นสินค้าของสหกรณ์ และสินค้าจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้กลับคืนให้กับชาวบ้าน โดยสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ให้ผลิตนมที่มีคุณภาพ ดังคำขวัญของสหกรณ์ "นมสดนครปฐม นมเพื่อสุขภาพ" ให้คงอยู่กับจังหวัดนครปฐมต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง