ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วว.จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน 500 คน ใน 5 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนจำนวนกว่า 500 คน ใน 5 โรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาที่เสมอภาค เท่าเทียมกัน ให้โรงเรียน/เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจระบบนิเวศของป่าทั้งระบบ ผ่านการเรียนรู้ปัญหาจริงจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อนำมาซึ่งความรัก หวงแหน ในท้องถิ่นและประเทศชาติ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กำหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชนจำนวนกว่า 500 คน ใน 5 โรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่โรงเรียนบ้านนา ตำบลกำปง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 145 คน ส่วนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนสามัคคี ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จะเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 จำนวน 2 วัน 1 คืน จำนวน 120 คน โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 และโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาของเด็กพิเศษ จะเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการ อพ.สธ. ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศของป่าทั้งระบบ ผ่านการเรียนรู้จากปัญหาจริงจากสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำมาซึ่งความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ให้มีโอกาสในการศึกษาที่เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

"...วว. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ อพ.สธ. จำนวน 6 กิจกรรม ดำเนินงานโดยสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมแผนแม่บท อพ.สธ. หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ค่าย อพ.สธ." ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถานีฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมศึกษาวิทยาศาสตร์และธรรมชาตินอกห้องเรียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อันเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดแนวคิดริเริ่มในการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ อันจะเกิดประโยชน์ต่อมวลรวมและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป นอกจากนี้การจัดค่าย อพ.สธ. ยังเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ในเป้าหมายที่ 4 ว่าด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างหลักประกันว่าให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพแก่ทุกๆ คน..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. ตั้งอยู่ที่ ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งของ วว. เป็นสถานที่ที่มีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนของประเทศมาอย่างยาวนาน มีพื้นที่สำหรับการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของป่าเขตร้อนประมาณ 48,800 ไร่ มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่โดดเด่น มีบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และมีองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาตอบสนองนโยบายในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านทางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เยาวชน สามารถฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ผ่านการเรียนรู้จากปัญหาจริงและสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และยังมีความสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกฉียงใต้

นอกจากนี้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล (Man and Biosphere Reserve : MAB) ขององค์การยูเนสโกในปี 2519 และมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแนวทางของ MAB อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการวิจัย การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น ประสบการณ์ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินมากว่า 15 ปี อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝังให้ประชาชนที่มาเข้าค่ายได้เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง