ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศธ.เร่งปั้นอาชีวะฝีมือดี ป้อนตลาดแรงงานชายแดนใต้ สร้างโอกาสงาน มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกระดับการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างโอกาสการศึกษาสายวิชาชีพ เน้นพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าผลิตบุคลากรฝีมือดีมีคุณภาพ ป้อนตลาดแรงงานชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการและกิจกรรมขับเคลื่อน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่นโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ที่มีความหลากหลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ในการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จึงมุ่งสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาสายวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ให้ได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากในพื้นที่อย่างแท้จริง

นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางการพัฒนาประชากรวัยทำงานให้มีทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมอาชีพทางเลือกและพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในท้องถิ่นของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจชายจังหวัดแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเพื่อผลิตคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและหลากหลาย อาทิ โครงการพัฒนาภาษาสู่โลกอาเซียน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ , โครงการวิทยาลัยชุมชน, โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพแก่นักเรียน, โครงการฝึกประสบการณ์อาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ, การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา, โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาตำบล, โครงการครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการยังได้เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยดึงสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัย เทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาผ่านโครงการ "อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนประจำจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านอาชีพด้วย

"กระทรวงศึกษาธิการยังคงมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนากำลังคนและแรงงานฝีมือคุณภาพ โดยเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้สโลแกน "อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" ที่จะสร้างคนให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะ ที่สามารถนำไปปรับใช้และพัฒนากำลังคน ให้เกิดความเชื่อมโยง มีความทันสมัย และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป" นายสันติ แสงระวี กล่าวในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ เผยเคล็ดลับความสำเร็จจากการ เปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ

การค้นพบตัวเอง และรู้ถึงความชอบ ความสามารถของตัวเอง นำไปสู่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิต ทำให้รู้ว่าควรจะเลือกเรียนอะไรเพื่อสร้างเส้นทางไปสู่อาชีพในฝัน แต่ปัจจุบันเด็กไทยบางส่วน ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ บางคนเลือกเรียนตามค่านิยม หรือเลือกตามเพื่อน...

มูลนิธิเอสซีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” พร้อมเสวนา "เส้นทางความสำเร็จของบุคลากรสายอาชีวะ กับการเตรียมพร้อมก่อนเปิด AEC" โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์...

เอแบคโพลล์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเสวนาเรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง กู้วิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--เอแบคโพลล์ โดย พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ*(ผอ.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้), ผศ.ดร.จรัล มะลูลีม* (กก.อิสระตรวจสอบกรณีตากใบ),ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี), คุณจักรภพ เพ็ญแข...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง