ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศ.ดร.สุชัชวีร์ ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ชูบทบาทยกระดับมาตรฐานวิศวกรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 เม.ย.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 พร้อมชูบทบาทยกระดับมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมของวิศวกร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลบนสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะ "ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม" กับการวางทิศทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยีโลก เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ออกใบอนุญาต และการบังคับใช้ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อผลิตและรับรองวิศวกรให้ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทั้งในภาคอุตสาหกรรมหลักขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมในกลุ่มดิจิทัล มีส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก วิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เข้ามามีบทบาทหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และขับเคลื่อนการใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมหลักและดิจิทัล การผลิตและรับรองวิศวกรเพื่อตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในฐานะ "ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม" เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องวางทิศทางและวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยีโลก ดังนั้น การประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์มาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิต ตลอดจนต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมในยุคของเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Technology Disruption) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดได้เข้ารับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร ประจำปี พ.ศ.2562 – 2565 ซึ่ง สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรม ที่มีบทบาทในการพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมของวิศวกร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลบนสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ โดยสภาวิศวกรจะทำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงนโยบายที่สอดรับกัน รวมถึง การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ สภาวิศวกร มุ่งวางระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติและกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับวิศวกรต่างชาติ ด้วยความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

อย่างไรก็ตาม สภาวิศวกร (Council of Engineers – COE) เริ่มต้นจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพภายใต้สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) และยกระดับเป็น "สภาวิศวกร" ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล ออกใบอนุญาต การพัก และการบังคับใช้ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ การดำเนินงานของวิชาชีพวิศวกรรมจะต้องประกอบด้วยทักษะความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อรักษาความไว้วางใจของสาธารณชนในฐานะผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งนี้ สภาวิศวกร มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาชีพของวิศวกรไทย ให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และพร้อมก้าวสู่โลกของเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้จากทั่วโลก

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้ารับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ซึ่งมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร.02-329-8111 เว็บไซต์ kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง