ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคกลางและภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้)" รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่กำลังมองหาโซลูชั่นใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ อบรมเข้มหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การบริหาร/พัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย/ การตลาด Online ฯลฯ อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562" ในรูปแบบของการจัดอบรม การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดให้มีแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562" ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอมเมอรัล ชั้น 1 โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สำหรับกิจกรรมการอบรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการเนื้อหาในด้านการบริหาร/พัฒนาการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดผลิตภาพในการผลิต (Productivity) ลดอัตราการสูญเสียในการผลิต มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่หลัก และสามารถกำหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละฝ่ายธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้สูงสุด บริหารผลประกอบการของแต่ละฝ่ายธุรกิจได้ตรงตามเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเข้าใจวิธีการสร้างตรายี่ห้อ (Brand Building) การเข้าใจลูกค้าและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย/ การตลาด Online เพื่อเข้าใจหลักการการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภค และเข้าใจช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในช่องทางที่เหมาะสม บัญชี และต้นทุนสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจงบการเงินต่าง ๆ และสามารถอ่านงบการเงินได้นำข้อมูลทางการเงินของตนมาใช้บริหารผลการดำเนินงานในธุรกิจของตน นำข้อมูลต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าได้ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้ และบริหารกำไรของกิจการได้

โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 35 คน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ในจังหวัดนครปฐม, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การบริหารเงินและบัญชีและการบริหารจัดการตลาด โดยการประเมินศักยภาพธุรกิจและจัดทำแผนการการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมตามระดับของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับการวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเฉพาะราย การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย ตลอดจนศึกษาดูงานต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับเลือกให้ดูงานการพัฒนา OTOP ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขของโครงการ)

พื้นที่การดำเนินงานฝึกอบรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 3-4 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 35 คน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสถานที่ จังหวัดที่ต้องการฝึกอบรม ดังนี้

1. อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
2.. อำเภอหัวหิน จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2562
3. จังหวัดนครปฐม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
4. จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียด website https://rcim.rmutr.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร 090-962-5431, 082-625-0706, 081-889-3774 โดยอบรมฟรี (รับจำนวนจำกัด)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนวัตกรรม มทร.รัตนโกสินทร์เปิดรับป.เอก ปี 54

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2554 ใน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

ช็อปปิ้งสินค้า OTOP ทั่วไทย ณ ศูนย์การค้าประตูน้ำเซ็นเตอร์

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเลือกหาสินค้าคุณภาพ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP จากฝีมือคนไทยเพื่อเป็น การสนับสนุนสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ณ ศูนย์การค้าประตูน้ำเซ็นเตอร์ ศูนย์จำหน่ายส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง