ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ศธ.ชูผลงาน 4 ปี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาชายแดนภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--กระทรวงศึกษาธิการ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาที่เข้ามารับผิดชอบการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยหลักสำคัญคือ "การศึกษาถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประชาชน" หากสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ภายใต้การทำงานที่เป็น "MOE one team" เกิดการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 ยะลา มุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ ผ่านการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการ อันจะส่งผลให้การทำงานเกิดคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจหลัก 6 ด้าน ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ ประกอบด้วย

ด้านที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง มีโครงการและกิจกรรมสำคัญ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ "ต้นรวงผึ้ง", กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความเป็นชาติไทยในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One), กิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย, กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผู้นำ และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย เป็นต้น

ด้านที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน อาทิ การพัฒนาภาษาสู่ยุคอาเซียน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษามลายูกลาง, ภาษาจีน และภาษาพม่า แก่นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา, การฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปแก่ประชาชน, โครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับมหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย, การฝึกอาชีพและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น

ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อาทิ การอบรมหลักสูตรแกนกลางและการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย รูปแบบ Active Learning แก่ครู, การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้วรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย, โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้แก่ประชาชน, โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เป็นต้น

ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา อาทิ การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา กลับเข้ามาเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมจัดหาที่เรียน, จัดอบรมครูรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และผู้เรียนต่อ เป็นต้น

ด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ ขับเคลื่อนกลยุทธ์กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน พร้อมพัฒนาสู่มาตรฐาน และยกย่องเชิดชูสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน, จัดหลักสูตรวิทยากรแกนนำ หลักสูตรท้องถิ่นอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark), โครงการเรียนรู้ อนุรักษ์ พืชสมุนไพรชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

และ ด้านที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อาทิ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการปฏิบัติตามแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 1,133 แห่ง, การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับพื้นที่บริการ, ศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชน, การพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง โดยใช้ตำบลเป็นฐาน เป็นต้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวย้ำว่า "กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21" พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เซเว่นอีเลฟเว่นประสานสรรพกำลังภาครัฐ

กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ เซเว่นอีเลฟเว่นประสานสรรพกำลังภาครัฐจัดโครงการค่ายรวมพลฯ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนภาคตะวันออกกว่า 700 คน ส่งศรี วรรณเสน (ยืน ที่สี่จากขวา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "ค่ายรวมพล ...

เอแบคโพลล์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเสวนาเรื่อง รวมใจเป็นหนึ่ง กู้วิกฤต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--เอแบคโพลล์ โดย พลเอก สิริชัย ธัญญสิริ*(ผอ.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้), ผศ.ดร.จรัล มะลูลีม* (กก.อิสระตรวจสอบกรณีตากใบ),ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (ศูนย์วิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ.ปัตตานี), คุณจักรภพ เพ็ญแข...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง