ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ๔ ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเด็ก-เยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์-ศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย ๑ ชนิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน และส่งเสริม สืบสานและถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับเด็กและเยาวชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า "การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาต่อยอดทักษะทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ อันนำไปสู่ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของชาติและรักษาให้คงอยู่ ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของไทยบนเวทีโลก ซึ่งผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จะได้แสดงความสามารถตามประเภทที่แข่งขัน โดยการร้อยเรียงดนตรีและการแสดงที่หลากหลาย ในรูปแบบบูรณศิลป์ หรือรวมศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ ภาคเหนือ เช่นสะล้อ ซอ ซึง ขับซอ เป็นต้น มาสร้างสรรค์การแสดงชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย บทร้อง ท่ารำ ท่วงทำนอง ที่ไม่เคยใช้ประกวดที่ใดมาก่อน และเสนออัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน โดยมีเนื้อหาบางช่วงแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นกรรมการตัดสิน ที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะการแสดงได้อย่างน้อย ๑ ชนิด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ทั้งนี้ การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน จะจัดประกวดรอบคัดเลือก ใน ๔ ประเภท (ภูมิภาค) ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน จากนั้น คณะที่ผ่านรอบคัดเลือกประเภทละ ๓ คณะ รวม ๑๒ คณะ จะได้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร

โดยรางวัลของการประกวดทั้ง ๔ ประเภท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ"

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก ๓ ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ข้อมูลความรู้ในการเสวนา ได้แก่ นายอานันท์ นาคคง อาจารย์ประจำคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และศิลปวัฒนธรรมไทย และว่าที่ร้อยตรีจตุพร ภักดี ผู้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านฯ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มาร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน สืบสานอย่างสร้างสรรค์"

โดยทั้ง ๓ ท่าน ได้เล่าถึงความสำคัญของดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน และวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่บรรพบุรุษได้สร้างความงดงามไว้ให้ผืนแผ่นดินไทยให้อุดมไปด้วยศิลป์นานัปการ ซึ่งอยากให้คนไทย รักและหวงแหนรักษาให้ดำรงอยู่สืบต่อไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ อยากให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องล้าหลัง รวมถึงได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ของการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ที่ถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ดนตรีและศิลปะการแสดง ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังสามารถส่งเสริม รักษา อนุรักษ์คุณค่าดนตรีและศิลปะพื้นบ้านไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๒ "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีกำหนดจัดประกวดรอบคัดเลือกทั้ง ๔ ภูมิภาค และ รอบชิงชนะเลิศ ดังนี้

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ๑ โคราชฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
  • ภาคเหนือ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  • ภาคใต้ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • ภาคกลาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

และขอเชิญชวน นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าชมและเป็นกำลังใจให้คณะผู้เข้าประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือเฟสบุ๊คกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture/


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธี รับมอบทางวิ่ง สวนสำราญ กองเรือยุทธการ

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประกอบด้วย พิธีรับมอบทางวิ่งและลานออกกำล...

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง