ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย วัยรุ่น 61.02% ตื่นเต้นจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๔๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของเยาวชนที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,057 คน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันที่จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในรอบหลายปีนับแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ มีหลายพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีการประกาศนโยบายต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปก็เริ่มตื่นตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตัง แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการมาถึงเกือบ 8 ปีเต็ม จึงทำให้การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ถือเป็นการได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกของกลุ่มเยาวชนอายุ 18 ถึง 26 ปี ดังนั้น สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของเยาวชนที่เพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ถึง 26 ปี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.71 และเพศชายร้อยละ 49.29 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความสนใจและความรู้สึกต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.78 ระบุว่าตนเองให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้บ้าง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.19 ระบุว่าตนเองให้ความสนใจติดตามโดยตลอด โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงเกือบหนึ่งในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 24.03 ยอมรับว่าตนเองไม่ให้ความสนใจติดตามเลย ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.02 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.98 ระบุว่าไม่รู้สึกตื่นเต้น

ในด้านความตั้งใจ การตัดสินใจ และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.24 ระบุว่าตนเองตั้งใจจะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.7 ยอมรับว่าตนเองตั้งใจจะไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยที่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.06 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.74 ยอมรับว่าตนเองยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 39.26 ระบุว่าตนเองตัดสินใจแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 70.29 ยอมรับว่าตนเองไม่เข้าใจระบบการคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 29.71 ระบุว่าตนเองเข้าใจ

สำหรับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29.42 ระบุว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือเลือกตามสมาชิกในครอบครัว รองลงมาระบุว่าเลือกตามเพื่อนฝูง/คนรู้จักคิดเป็นร้อยละ 20.15 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.45 ระบุว่าเลือกจากคุณสมบัติ/พฤติกรรมของตัวผู้สมัคร ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.35 ร้อยละ 10.03 และร้อยละ 7.38 ระบุว่าเลือกจากนโยบายของพรรค ผู้ที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี และคุณสมบัติ/พฤติกรรมของผู้บริหาร/สมาชิกพรรคตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.22 ระบุว่าสาเหตุอื่นๆ

ด้านความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.52 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกกังวลว่าจะมีการทุจริต/คดโกงด้วยวิธีการต่างๆในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ มากกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านๆ มา ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48.82 ยอมรับว่าตนเองรู้สึกกังวลว่าหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 นี้ ประเทศจะกลับไปสู่ความขัดแย้งวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้ง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

poll สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา)โพลล์สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบซุปตาร์หรือนักแสดงจากบทบาทสมมุติของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

สำนักวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยเยาวชน ร้อยละ 6.34 เคยลองสูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 หรือ พ.ศ.2531 ทั้งนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง