ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อพวช. จับมือ ม.แม่ฟ้าหลวง กระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภาคเหนือ ในงาน เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค จ.เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาค จัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ ภูมิภาค"จ.เชียงราย หวังกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถเข้าถึงกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมสัมผัสการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์อันหลากหลาย อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ, นิทรรศการวิกฤตขยะ, นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์, นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ และร่วมสนุกทดลองค้นหาคำตอบไปกับชิ้นงาน Science on the Move และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า " อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินการจัดงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในจังหวัดเชียงราย อันจะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนและประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังสำคัญร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนทำให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดแรงบันดาลใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ด้าน ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงานดังกล่าว ฯ ถือเป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของด้านสถานที่ รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งงาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนของภูมิภาคที่น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง อันจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เป็น อย่างดี อีกทั้งยังได้สัมผัสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นริเริ่ม ประดิษฐ์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ภายในงานได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย มาจัดแสดง อาทิ นิทรรศการมา-หา-ธาตุ Coming to big Element of All ร่วมต้อนรับปีแห่งตารางธาตุสากลและทำความรู้จักและเรียนรู้ขององค์ประกอบของธาตุในชีวิตประจำวัน, นิทรรศการวิกฤตขยะ ร่วมเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาจากขยะ , นิทรรศการตะลุยอ้วนลงพุง นิทรรศการที่พาทุกคนท่องไปในร่างกายของเรา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การลดพุงเพื่อร่างกายที่แข็งแรง จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ ( Enjoy Science Careers) ชวนมาทำรู้จักในอาชีพในสายงานด้าน STEM พร้อมสร้างประสบการณ์และแนวทางสู่การก้าวสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21, การแนะนำความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี รู้จักและทำความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) , การแนะนำถ่ายทอดโครงการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาร่วมถ่ายทอดสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนในเขตภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน จากศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค เขตภาคเหนือตอนบน (ศภว.1) , การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ท้าทายทักษะและความสามารถ กับการประดิษฐ์เครื่องบินกระดาษให้ลอยตัวในอากาศได้นานที่สุด ,นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), มหกรรมพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน "ปาเชียงแสนปิ๊กบ้าน" จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย

ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า "นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ภายในงานครั้งนี้ หวังช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมของสังคม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความแข็งแกร่งของประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ในอนาคต"

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าชมงาน งาน "เทศกาลวิทยาศาสตร์ อพวช. สู่ภูมิภาค" ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับหมู่คณะที่ต้องการจองเข้าชม หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 2122 , 2109


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพวช. เนรมิตตึกไอที จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน พร้อมวิ่งรถบริการรับ-ส่ง ฟรี! 18-19 สิงหาคม นี้

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด หวังกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาส...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง