ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ ชป.9 จัดอบรมทำแผนที่แสดงผลบน Google Earth เพิ่มศักยภาพการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 (ชป.9) จัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การวางแผนการส่งน้ำให้กับโครงการชลประทาน ตลอดจนให้มีระบบฐานข้อมูลโครงการชลประทานช่วยการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9 เพิ่มความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Google Earth ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และพนักงานอีสท์ วอเตอร์ ให้จัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการยกระดับการทำงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานในอนาคต

การจัดฝึกอบรมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 รุ่นๆ ละ 30 คน จัดฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมประกอบไปด้วย การเรียนรู้แผนที่เบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำชั้นข้อมูลแปลงนา การจัดทำฐานข้อมูลโครงข่ายระบบชลประทาน และการส่งออกการแสดงผลแบบออนไลน์เพื่อซ้อนทับกับภาพถ่ายทางอากาศบนโปรแกรม Google Earth เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กล่าวว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ งานบริหารและจัดการน้ำ งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย งานวางท่อและอุปกรณ์ประกอบต่างๆของกรมชลประทานเป็นอย่างมาก การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบการปฏิบัติงานได้ เป็นสิ่งที่กรมชลประทานให้ความสำคัญเสมอมา การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะใช้งานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่กรมชลประทานมีอยู่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและในภาพรวมขององค์กรด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่แปลงนาเพื่อแสดงผลบน Google Earth มีแนวคิดที่จะแสดงแผนที่แปลงนาโดยมีพื้นหลังเป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ทันสมัย มีความละเอียดในระดับที่ทำงานด้านการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการทำงาน โครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถที่จะใช้งานโปรแกรมจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระดับเบื้องต้นให้เกิดประโยชน์กับงานที่ทำอยู่เป็นประจำได้ รวมถึงการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลรักษาคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการในระบบออนไลน์ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายระบบชลประทาน พร้อมที่จะต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 9 และพนักงานบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ให้การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ มุ่งเน้นให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริง ต่อยอดไปยังการใช้งานในระดับสูงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานยกระดับการทำงานและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศชลประทานของโครงการชลประทานในอนาคตอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมชลประทาน จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

กรมชลประทาน จัดงานแถลงข่าวเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง กับงาน “ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง KM สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมี...

เสนอแนวทางบริหารแก้ปัญหาภัยแล้ง ต้องขจัดระบบอภิสิทธิ์/เลี่ยงวิธีโยกงบฯ

กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--สป. สภาที่ปรึกษาฯ เสนอรัฐจัดทำนโยบายการบริหารจัดการน้ำของชาติ ย้ำต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ขจัดระบบอภิสิทธิ์ การใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรม และต้องโปร่งใส โดยต้องหลีกเลี่ยงการโยกโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่ง ทั้งนี้...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง