ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย เด็กชี้ 5 กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ "ความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562" สำรวจระหว่างวันที่ 4 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2562 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,137 คน

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมได้ถูกกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติของไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ที่ให้เปลี่ยนจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ทั้งนี้วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยได้ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี และสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยคือ "คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบให้และถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2502 ที่นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กให้เป็นคติและแนวทางในการปฏิบัติตนของเด็กซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันคำขวัญวันเด็กแห่งชาติยังเป็นสิ่งสะท้อนถึงสถานการณ์บ้านเมืองและความเป็นไปของสังคมในช่วงนั้นๆอีกด้วย สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบให้คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" และเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความรับรู้และความคิดเห็นของเด็กเยาวชนไทยเกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 13 ถึง 20 ปี แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.66 และเพศชายร้อยละ 49.34 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านความรับรู้เกี่ยวกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.07 ทราบว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 คือ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.93 ยอมรับว่าไม่ทราบ

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 30.17 เข้าใจความหมายของคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ว่า "ให้เด็กและเยาวชนรู้จักทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง" รองลงมาระบุว่า "ให้เด็กและเยาวชนรู้จักช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและร่วมกันทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า" คิดเป็นร้อยละ 26.56 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.74 และร้อยละ 14.07 ระบุว่า "ให้เด็กและเยาวชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคีกันเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ" และ "ให้เด็กและเยาวชนรู้จักอาสาทำประโยชน์ให้สังคมและมีความรักชาติ" ตามลำดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.53 ระบุว่า "ให้เด็กและเยาวชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของประเทศ" โดยที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.93 ยอมรับว่าไม่เข้าใจความหมายเลย

ในด้านความคิดเห็นต่อคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.41 รู้สึกว่าคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 จดจำได้ง่าย ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.37 รู้สึกว่าจดจำได้ยาก ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 4.22 ไม่แน่ใจ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.09 มีความคิดเห็นว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.09 ยอมรับว่าตนเองไม่สามารถปฏิบัติได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.82 ไม่แน่ใจ

สำหรับกลุ่มบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้เด็ก-เยาวชนปฏิบัติตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 ได้มากที่สุด 5 อันดับ คือ พ่อแม่ผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 87.25 ดารานักร้องนักแสดง/นักดนตรีคิดเป็นร้อยละ 84.7 ครูอาจารย์คิดเป็นร้อยละ 82.32 บุคคลทั่วไปที่ถูกเผยแพร่พฤติกรรมดีๆผ่านสื่อต่างๆคิดเป็นร้อยละ 79.07 และกลุ่มเน็ตไอดอลคิดเป็นร้อยละ 76.25 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.11 ระบุว่านักกีฬา

ติดตามผลโพลล์ย้อนหลังได้ที่ facebook fan page:
สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

poll สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา)โพลล์สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบซุปตาร์หรือนักแสดงจากบทบาทสมมุติของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

สำนักวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยเยาวชน ร้อยละ 6.34 เคยลองสูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 หรือ พ.ศ.2531 ทั้งนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง