ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สกว.-สกอ.ประกาศเกียรติคุณ 10 นักวิจัยผลงานเด่น พร้อมเข็นงานต่อยอดพัฒนาประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๑๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สกว. จับมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จาก 7 สถาบัน จฬ, เกษตร, มหิดล, เชียงใหม่, ธรรมศาสตร์, ขอนแก่น และอุบลราชธานี

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง "ปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร…ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ" ในงาน "นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18 พร้อมมอบรางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่าพันคน

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

"ในปีนี้ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลเป็นนักวิจัยวุฒิเมธีวิจัย สกว. 1 ท่าน นักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 ท่าน ในสาขาต่างๆ จาก 7 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ผู้อำนวยการ สกว. กล่าว

รางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องนักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนี้ 1 ท่าน ส่วนรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยรุ่นกลาง 5 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 4 ท่าน จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่สาขา Biological & Life Science สาขา Physical Science สาขา Engineering & Multidisplinary Technology และสาขา Humanities & Social Science

นักวิจัยที่ได้รับทุนจากสกว. ทุกคน มีโอกาสได้รับรางวัลดังกล่าว โดยการนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนและใช้ตัวชี้วัดด้านจำนวนบทความที่มีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการอ้างอิง รวมไปถึงผลกระทบในเชิงวิชาการ จากนั้น สกว. จะนำไปประเมินความเป็นไปได้ของคุณประโยชน์ที่มีต่อสังคมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. เพื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลต่อไป

งานประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว." เป็นงานประชุมประจำปีของ สกว. จัดขึ้น เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักวิจัยอาวุโส อีกทั้งเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณะ ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลางในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ รวมถึงการจัดแสดงผลงานการวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล

สกว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่สำคัญในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาชุมชน ทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสูง ด้วยการจัดหาทุนวิจัยและให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัย ในการบริหารจัดการงานวิจัย ขณะที่ สกอ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยกำกับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอกรวม 170 แห่ง การที่ สกว. และ สกอ. ได้สนับสนุนรางวัลร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier และบริษัท Clarivate Analytics นี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นฐานของนวัตกรรมในอนาคต รวมถึงการสร้างการยอมรับต่อผลงาน วิจัยของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย และการสร้างฐานความรู้เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: "สัมมนาเชิงปฎิบัติการ" โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ C4ISR จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง