ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวทน. จุฬาฯ - สวทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการ กับโครงการพลิกโฉมการศึกษาไทย เปลี่ยนแนวคิด จบตรีไม่รู้จะทำอะไร เป็น เรียนต่อโทและทำงานในอุตสาหกรรม พร้อมรับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ – สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการ "วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI)" หลักสูตรการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการการศึกษาร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแมนดาริน BC ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เชื่อ! ช่วยตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยหวังว่า Sci-FI จะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพเพื่อปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมไทยยุคอุตสาหกรรม 4.0

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นยุคก้าวกระโดดที่ต้องการกำลังคนที่มีความรู้หลากหลายด้านและสามารถผสมผสานกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ให้กับสถานประกอบการ แต่ด้วยระบบการศึกษาไม่สามารถผลิตกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สถานประกอบการประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะบุคลากรระดับกลาง (Middle Manager/Engineer) ที่มีความรู้ทั้งด้านกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Production Process) และการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) ทำให้ยากต่อการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product-Process of Innovation) ดังนั้นหากสามารถพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบที่เข้ากันได้อย่างพอดี ก็จะสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ สวทน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สวทช. จึงได้ร่วมมือพัฒนา โครงการ Sci-FI เพื่ออุตสาหกรรม โดยการสร้างกำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นทางเลือกหรือเส้นทางอาชีพใหม่สำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ ให้สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทควบคู่ไปกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้ง Sci-FI ยังช่วยตอบโจทย์ในระดับประเทศ ในการยกระดับการพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกับการแก้ปัญหาด้านกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้โจทย์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมาเป็นตัวตั้ง

สำหรับแนวคิดโครงการ "วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Science for Industry: Sci-FI" เป็นโครงการที่รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อทำงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กับสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือออกแบบ ทดลอง ทดสอบ หรือวิจัยนวัตกรรมใหม่ โดยในขณะเดียวกัน นิสิต Sci-FI ก็จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry: Sci-FI) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่ไปด้วยนอกเวลาการทำงาน ทั้งนี้ ระหว่างโครงการระยะเวลา 2 ปี คณาจารย์หลักสูตร Sci-FI สามารถให้คำปรึกษา ร่วมดำเนินการ หรือร่วมพัฒนา ปรับปรุง ทดสอบ และร่วมวิจัยในหัวข้อที่สถานประกอบการสนใจได้ ซึ่งจะถือเป็นส่วนของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท อย่างไรก็ตาม โครงการ Sci-FI เป็นโครงการที่ต่างจากการฝึกงานทั่วไป โดยปกติแล้วการฝึกงานระยะสั้น จะไม่สามารถทำให้นิสิตปฏิบัติงานได้เช่นพนักงานทั่วไป และความสนใจของนิสิตในการฝึกงานจะมีน้อย เนื่องจากพอหมดระยะเวลาการฝึกงานแล้วก็ต้องกลับไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ Sci-FI กำหนดให้นิสิตปฏิบัติงานให้สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นเวลาให้นิสิต Sci-FI ปฏิบัติงานให้แก่สถานประกอบการได้อย่างคุ้มค่ากับทรัพยากรที่สถานประกอบการลงทุน โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนิสิตเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท

รูปแบบของโครงการ Sci-FI จะเป็นการพลิกโฉมแนวคิดการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่างแท้จริง โดยสถานประกอบการจะได้บุคลากร (นิสิต) ที่มีทักษะตรงกับงานมามาปฏิบัติงานเต็มเวลา รวมถึงร่วมแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรในสถานประกอบการเอง โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการรูปแบบดังกล่าวจะสร้างผลกระทบทางบวกให้กับภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยมากกว่าการนำเพียงโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการมาทำวิจัยในมหาวิทยาลัยเท่านั้น และยังสามารถเปลี่ยนความคิดของผู้ศึกษาจบในระดับปริญญาตรี จาก "เรียนจบตรีแต่ไม่รู้จะทำอะไร" มาเป็น "เรียนต่อโทและทำงานในอุตสาหกรรม" ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดรับฟังความคิดเห็น มีผู้ประกอบการให้ความสนใจในหลายประเด็น พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการรักษาความลับทางการค้าของสถานประกอบการในระหว่างที่นิสิต นักศึกษามาทำงานในช่วงโครงการว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก หากโครงการไม่สามารถดูแลเรื่องการเก็บรักษาความลับในช่วงเวลาของโครงการได้ โอกาสที่นิสิต นักศึกษาจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยขั้นสูงของสถานประกอบการจะเกิดขึ้นได้ยากมาก ซึ่งในเรื่องดังกล่าว รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ คณะทำงานคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชี้แจงว่า ทางโครงการให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความลับทางการค้าของสถานประกอบการระหว่างช่วงดำเนินโครงการเป็นลำดับต้น ๆ อีกทั้งพันธมิตรที่ร่วมโครงการทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ITAP เองก็มีประสบการณ์ในการทำงานในสถานประกอบการมาพอสมควร สถานประกอบการหมดกังวลในประเด็นนี้ได้

ทั้งนี้ สถานประกอบการ หรือนิสิต นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารโครงการ Sci-FI คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ โทรศัพท์ 08-6733-7528 อีเมล Prasert.R@chula.ac.th หรือ น.ส.เจนจิรา รัตถิวัลย์ โทรศัพท์ 08-5080-9870 อีเมล scifi.cu@gmail.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สวทน. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมเรื่อง การใช้ระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30-13.00 น. ห้องราชาวดี โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง