ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หอการค้าญี่ปุ่น-ซีพีเอฟ-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ พัฒนาชีวิตชนบทฯส่งเสริม นร.เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--ซีพีเอฟ

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ หรือ JCC ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันให้โรงเรียน 5 แห่ง มูลค่ารวม 1.55 ล้านบาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่ สานต่อโครงการฯเข้าสู่ปีที่ 19 ช่วยลดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กในพื้นที่ห่างไกล และเป็นรร.ลำดับที่ 719 ภายใต้โครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน"

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ยังมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีประชากรส่วนหนึ่งอาศัยอยู่บนพื้นที่ป่าภูเขา การส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ 5 โรงเรียน ในปีนี้ เป็นโรงเรียนในเขตภาคใต้ 4 แห่ง และเขตภาคกลาง 1 แห่ง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งใน 5 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกโครงการฯ ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนมีแหล่งผลิตโปรตีน ได้อาหารทานอิ่มท้อง ทำให้สมองแจ่มใส หวังว่าโรงเรียนที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้จะสามารถดำเนินการบริหารจัดการไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

"ในนามของประชาชนชาวกระบี่ ขอขอบคุณหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สพฐ. และซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ" รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าว

นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สพฐ. และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนในรูปแบบที่โรงเรียนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ช่วยลดปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน โดยในปีนี้ได้สนับสนุนโรงเรียน 5 แห่ง คือ 1.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 อ.เขาพนม จ.กระบี่ 2. โรงเรียนวัดอรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 3.โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง อ.ละแม จ.ชุมพร 4. โรงเรียนบ้านทองอินทร์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 5.โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

ที่ผ่านมา ซีพีเอฟสนับสนุนโครงการฯ ใน 3 ด้านหลัก คือ 1.ด้านการให้ความรู้ ให้คำปรึกษา การเลี้ยงและการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันได้จัดทำเป็นคู่มือการดำเนินงานโครงการฯสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถดูแลและติดตามได้อย่างครบถ้วนทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำคู่มือการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับครูและนักเรียน เพื่อให้เลี้ยงและจัดการได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการสุขาภิบาล ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพกาเลี้ยงได้ตามเกณฑ์ตามมาตรฐาน 2.การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์ แก่โรงเรียน ผ่านระบบสมาชิกโครงการฯ และ 3.ร่วมติดตามโครงการฯ โดยเจ้าหน้าที่สัตวบาลจะไปเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายชินจิ นาคาโนะ ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น –กรุงเทพฯ (JCC) กล่าวว่า ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา JCC ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวม 117 โรงเรียน มูลค่ารวม 25.42 ล้านบาท โดยในปีนี้ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 19 ได้สนับสนุนและส่งมอบโครงการให้แก่ 5 โรงเรียน มูลค่ารวม 1.55 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบการดำเนินการ JCC ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงเรือน การติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ไข่ อาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยง เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารโปรตีน มีไข่ไก่สดบริโภคในชุมชน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

"หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และการพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีเงินกองทุนหมุนเวียนขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆ เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เด็กนักเรียนกว่า 34,000 คน และครู 900 คน ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ ผลผลิตจากโครงการยังเอื้อประโยชน์ต่อเยาวชนได้บริโภคไข่ไก่สดในราคาที่เหมาะสม" ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม หอการค้าญี่ปุ่น –กรุงเทพฯ กล่าว

นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เขต 1 สพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนในส่วนของสพฐ.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนแต่ไม่พอเพียง การที่ JCC เข้ามาร่วมสนับสนุน ถือเป็นการบูรณาการงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลให้นักเรียนมีอาหารอิ่มท้องและมีภาวะโภชนาการที่ดี ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดการ และการตลาด การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ของภาคีความร่วมมือ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และซีพีเอฟน้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเรื่องภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน นับตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 718 โรงเรียน ซึ่งการส่งมอบโครงการฯในวันนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนลำดับที่ 719 ของโครงการฯ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.คลัง

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ Mr.Mitsuhiro Sonoda ประธานหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ...

กรมศาสนา บรรจุหลักสูตรการศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมศาสนา ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการให้เด็กเข้าค่ายธรรมะขึ้น โดยให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้มี...

ภาพข่าว: ส.ส.ท. ประกาศทีมชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--โปร มีเดีย พีอาร์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา และยุวชน ได้รับเกียรติจาก นางพรนิภา ลิมปะพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง