ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เรื่องเล่าจากแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ดอกเก๊กฮวยบานสะพรั่ง สร้างรายได้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"เก๊กฮวย" หรือเบญจมาศสวน พืชไม้พุ่มขนาดเล็ก ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนและญี่ปุ่น ภายหลังได้มีการนำมาปลูกในประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย เก๊กฮวยเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ดีในพื้นที่สูง และมีคุณสมบัติเด่น คือ มีกลิ่นฉุน มีรสขมและรสหวาน ทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกกัน คือ เก๊กฮวยดอกขาว และเก๊กฮวยดอกเหลือง โดยทั่วไป เรามักจะพบเห็นการปลูกเก๊กฮวยในพื้นที่สูงทางภาคเหนือ การปลูกเก๊กฮวยในภูมิภาคอื่นๆ จึงไม่ได้พบเห็นกันมากนัก โดยเฉพาะการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

จากความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา(ส.ป.ก.นครราชสีมา) ที่สามารถปลูกเก๊กฮวยได้ผลดี จนผลิดอกบานสะพรั่ง และสร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดที่ดิน เมื่อปี 2559

ผลแห่งความสำเร็จนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่ ส.ป.ก. ได้ยึดคืนพื้นที่จากผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในเขตท้องที่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้นำพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่" จำนวน 40 ราย โดยจัดสรรที่ดินให้ รายละ 2 ไร่ 2 งาน แบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัย(บ้านพักเกษตรกร) เนื้อที่ จำนวน 2 งาน และแปลงที่ดินเกษตรกรรม เนื้อที่ 2 ไร่ ทั้งนี้ เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เริ่มทดลองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยเริ่มต้นอาชีพด้วยการปลูกกล้วย เห็ด พืชผัก เมล่อนและพืชอื่นๆที่ใช้น้ำน้อย เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังขาดระบบน้ำที่ดี รวมถึงระบบไฟฟ้าและที่พักอาศัย ต่อมา ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้วางแผน พัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร และถนนสายหลักสายซอยในพื้นที่ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านมั่นคง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและมีบ้านเลขที่แล้ว จำนวน 29 หลัง กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 10 หลัง และรอการดำเนินการ 1 หลัง

ภายหลังจากการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ เกษตรกรได้ร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ในการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มและการอยู่ร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรและในชุมชน รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อการวางแผน การแก้ไขปัญหา และการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรและชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และสร้างกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผลิตพืชผัก กลุ่มผลิตดอกเก็กฮวย

กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงโคนมอินทรีย์ กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มแปรรูปผลผลิต และกลุ่มการตลาด รวมถึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนออร์แกนิคแลนด์ปากช่อง จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสำหรับตลาดในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น พืชผักสลัด แพะ ชาดอกเก็กฮวย ดอกเก็กฮวยอบแห้ง ต้นอ่อนพืชผักไมโครกรีน ข้าวโพดทับทิมสยาม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย หญ้าหวาน เป็นต้น

สำหรับเก๊กฮวยที่ปลูกในพื้นที่นี้ เกษตรกรได้นำพันธุ์มาจาก จังหวัดเชียงใหม่ มาทดลองปลูกและขยายผลในกลุ่มที่สนใจ ๑๔ ราย โดยปลูกภายในบริเวณพื้นที่พักอาศัย ปัจจุบันต้นเก๊กฮวยที่ปลูกเริ่มบานสะพรั่งสีเหลืองอร่าม สดสวย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาจำหน่ายเป็นรายได้ ทั้งในรูปของดอกเก๊กฮวยสด และดอกเก๊กฮวยอบแห้ง โดยผลผลิตที่ได้ สามารถสร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ตามที่ ส.ป.ก.สนับสนุนและวางแนวทางจนสู่ผลสำเร็จ ซึ่งพื้นที่นี้…เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในปีการผลิตต่อไป...เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้วางแผนร่วมกับ ส.ป.ก.นครราชสีมา จะขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่ส่วนกลางให้ต้นกล้าเจริญเติบโต ผลิดอกออกมาบานสะพรั่งสีเหลือง ตลอดแปลงที่ดิน สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้สนใจที่มาเยี่ยมชม ได้บันทึกภาพแห่งความสวยงามของแปลงเกษตรกรรม "ดอกเก๊กฮวย" ได้เลือกซื้อผลผลิตจากแปลงเกษตรและผลผลิตพืชผักสด ที่ผลิตในรูปของพืชผักอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารพิษ อีกทั้งช่วยสนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ของกลุ่มที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำกินบนความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ปวงประชาราษฎร์ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชอง"กษัตริย์เกษตร" พระมหากษัตริย์นักพัฒนาการเกษตร และการปฏิรูปที่ดินไทย พลิกผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธ.ก.ส.- อาชีวศึกษา ร่วมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ส่งฝึกงานต่างประเทศ

นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนายวีระศักดิ์ วงศ์สมบัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพแก่บุตรหลานเกษตรกร โดยการจัดส่งไปฝึกอบรมดูงานหาประสบก...

โซลาร์ตรอน ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางฟังการบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย"

กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--โซลาร์ตรอน กำหนดการ การบรรยาย "ยุทธศาสตร์การพลังงานทดแทนของประเทศไทย" และสรุปการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีโซลาร์ตรอน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 28 –วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2548 บริษั...

เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รายงานเป็นทางการจาก เลอ เมอริเดียน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ ผู้บริหารและพนักงานของ เลอ เมอริเดียน โฮเท็ลส์ แอนด์ รีสอร์ท ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณชายฝั่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดีย และผู้ที่สูญเสียครอบครัวและเพื...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง