ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวทช. รวมพลังนักเรียนทุนกระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันงานวิจัยตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประชุมกลุ่มย่อยทางวิชาการร่วมกัน เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและองค์ความรู้ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อให้สามารถออกแบบงานวิจัยและพัฒนาของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางเป็นประธาน และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "วิทย์สร้างคน"

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รายงานถึงการดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า "คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2533 ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 4,763 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 3,390 คน ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วประเทศ โดยมีผลงานที่น่าสนใจ เช่น ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถเปิดสอนและทำงานวิจัยและพัฒนาในหลายๆ สาขาซึ่งเดิมไม่มีอาจารย์สอนหรือทำงานวิจัย เป็นอาจารย์ เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ช่วยเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากรวมทั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย สร้างผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีผลงานวิจัยและวิชาการ กว่า 8,000 รายการ และปัจจุบันนักเรียนทุนฯ หลายคนยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ผู้อำนวยการ สวทช. เลขาธิการ สวทน. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และผู้ว่าการ วว. เป็นต้น"

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า "โครงการนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นโครงการที่สำคัญมากของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพราะเป็นการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สิ่งที่รัฐบาลจะยินดีมาก คือ การนำผลงานวิจัยไปตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาที่มาจากความต้องการของพื้นที่หรือภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด และรัฐบาลเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานของกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการสนับสนุนนักเรียนทุน ระยะที่ 4 จำนวน 1,500 ทุนเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงโครงการเดียวที่ผ่านการพิจารณาของ ครม. ดังนั้น การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่นักเรียนทุนจะได้ทำความรู้จักกัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองของท่านเพื่อหาแนวทางการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ด้านตามนโยบายรัฐบาล และหากมีข้อเสนอแนะที่จะนำเสนอเพื่อสะท้อนถึงปัญหาต่างๆ ที่หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐจำเป็นต้องดูแลให้ท่านได้ทำงานเต็มความสามารถยิ่งขึ้น และจะสะท้อนไปสู่การสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับภารกิจที่สำคัญ คือการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใน 5 ปี ได้สำเร็จมากยิ่งขึ้น"

โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสัมมนานักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนทุนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้นักเรียนทุนทราบถึงการขอทุนจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ การสัญจรไปพบนักเรียนทุนและผู้บริหาร ณ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหารือแนวทางการทำให้นักเรียนทุนได้ทำงานวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของประเทศ ปีละ 7-8 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การจัดสัมมนานักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาเฉพาะด้าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีกิจกรรมกลุ่มย่อยตามความสนใจและเชี่ยวชาญ การร่วมสนทนากับท่านรัฐมนตรีเพื่อรับทราบถึงนโยบาย แนวคิด และข้อเสนอแนะ และกิจกรรมการประชุมระดมสมองของนักเรียนทุน เพื่อหาแนวทางต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แลนด์มาร์คต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของห้องอาหารเอเทรี่ยม

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--โรงแรมแลนด์มาร์ค โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ พร้อมเปิดตัวห้องอาหารเอเทรี่ยมโฉมใหม่ แล้ววันนี้ "เอเทรี่ยม" เป็นห้องอาหารแรกของโรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ที่ได้รับการปรับโฉม ภายหลังการปรับปรุงห้องพักและห้องจัดเลี้ยงเสร็จสิ้นเมื่อปลายปีที่ผ่าน...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานสัมมนาดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 รายการ

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--เนคเทค การสัมมนา "Thailand e-Business 2005" จัดโดยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง