ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

UL จัดประชุมสุดยอด UL Safety IndexTM Summit เพื่อนำเสนอ แนวทางบรรเทาปัญหาด้านความปลอดภัยในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น

อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (UL) คือองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง และสวัสดิภาพของประชาชนด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุด UL ได้จัดงานประชุมสุดยอดในหัวข้อ UL Safety IndexTM (ดัชนีความปลอดภัยของ UL) เพื่อสะท้อนมุมมอง และอภิปรายถึงภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยด้านต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน งานประชุมได้รับการตอบรับอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนจำนวนมากที่ต้องการมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของไทย

มร. เดวิด วร็อธ (David Wroth) ผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ UL เปิดเผยว่า UL Safety IndexTM หรือดัชนี UL คือดัชนีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งประเมินค่าความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้คนในเมือง รัฐ ประเทศ หรือในระดับภูมิภาค ตัวเลขที่ต่ำหมายถึงความปลอดภัยที่น้อยลงและตัวเลขที่สูงขึ้นแสดงถึงความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งดัชนีฉบับปรับปรุงล่าสุดที่ใช้ในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลระดับประเทศ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า ความปลอดภัยคือผลลัพธ์ระหว่างปัจจัยอันตรายที่มีอยู่ ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดทอนได้ด้วยการประยุกต์ใช้ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน พฤติกรรม กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย และวัฒนธรรม ดัชนีนี้ยังวัดผลลัพธ์จากใช้ทรัพยากรและการทำงานขององค์กรระดับชาติ กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย และผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ช้อมูลเหล่านี้จะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต ที่แสดงปัจจัยขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยที่วัดผลได้ 3 ด้าน ได้แก่ องค์กรและทรัพยากร กรอบการทำงานเรื่องความปลอดภัย และผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย ปัจจัยขับเคลื่อน หรือ Driver แต่ละตัวจะถูกคำนวณในเชิงลึกแยกต่างหาก โดยใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ซึ่งจะวัดมิติต่างๆที่เฉพาะเจาะจงอันปรากฏอยู่ในปัจจัยนั้นๆ

"การทำงานของ UL ครอบคลุมการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติ และการทำเหมืองข้อมูลแบบเปิด ซึ่งทำให้ UL กลายเป็นองค์กรระดับ แนวหน้าด้านการวัดระดับความปลอดภัยเชิงสัมพัทธ์สำหรับสถานที่เชิงภูมิศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ เมือง ชุมชน ฯลฯ UL ใช้อัลกอริทึมที่มีความเสถียรเพื่อสร้างดัชนีความปลอดภัย UL ที่สามารถใช้วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ เช่น กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย พฤติกรรมมนุษย์ วัฒนธรรม ตัวชี้วัดสภาพอากาศ ระดับการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนทางสังคม กฎหมายและการบังคับใช้ รูปแบบระบบนิเวศน์ และความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น ดัชนีความปลอดภัยของ UL นี้ สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาล/เจ้าหน้าที่กระทรวง ผู้นำทางธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สาธารณะชน และต่อองค์กร UL เอง โดยช่วยให้ UL สามารถประเมินและเปรียบเทียบสถานะความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การหารือที่มีประโยชน์ และตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถจัดลำดับความสำคัญของโซลูชันด้านความปลอดภัย การจัดการระบบ และการคาดการณ์สถานการณ์ ซึ่งในท้ายที่สุด สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ภารกิจของ UL สร้างสรรค์นวัตกรรม ในทิศทางใหม่ๆได้" มร. เดวิด วร็อธ กล่าว

ข้อมูลต่างๆที่ถูกนำมาป้อนให้กับปัจจัยขับเคลื่อน (driver) ต่างๆในดัชนีความปลอดภัย UL นั้น มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารโลกโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) องค์กรผู้บริโภคสากล (CI) องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวัดและประเมินผลด้านสุขภาพและการวิจัยที่ดำเนินการโดย UL ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ UL เข้าถึงข้อมูลที่ลึกของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่อง ค่า GDP ต่อหัว ระดับการศึกษา ประสิทธิภาพของภาครัฐ เทคโนโลยี กรอบการทำงานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยทางถนน และแม้กระทั่งสถิติของอุบัติเหตุประเภทต่างๆ ดัชนีจะถูกนำเสนอในรูปแบบข้อมูลภาพที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารตอบโต้ได้ ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นภาพรวมของระดับความปลอดภัยของประเทศและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศนั้นๆ

ดัชนีความปลอดภัย UL มีความโดดเด่น เพราะเป็นดัชนีที่ไม่ได้วิเคราะห์แค่มาตรการด้านความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางสังคมด้วย ซึ่งช่วยทำให้แนวคิดเรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นที่กว้างขึ้น จากที่เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะจุด ให้เป็นการค้นหาแนวทางที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศ หรือองค์กรที่ต้องการทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ไม่ว่าจะเพื่อกำหนดนโยบายหรือการลงทุน ดัชนียังช่วยเพิ่มความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กลายเป็นประเด็นด้านสาธารณสุข เป็นแหล่งข้อมูลที่กระตุ้นการพูดคุยใหม่ๆหมู่องค์กรที่เกี่ยวข้อง และช่วยจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนในการยกระดับความปลอดภัย นอกจากนี้ ดัชนีนี้ยังเป็น "เครื่องมือการเรียนรู้" สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ซึ่งเป็นเหมือนห้องสมุดทรัพยากร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการจัดระบบ นโยบาย โปรแกรม และการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อด้านความปลอดภัยได้

นิยามและขอบเขตของดัชนีความปลอดภัยของ UL ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดรับกับภารกิจของ UL ที่ขยายวงกว้างขึ้น ปัจจัยใหม่ๆและมิติด้านสุขภาพและความปลอดภัย (โรคเรื้อรัง ความมั่นคง ฯลฯ) จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในดัชนีเพื่อช่วยให้การคำนวณมี "ความละเอียด" มากขึ้น สามารถลงลึกได้ในระดับรัฐ/จังหวัด เมือง เขต สถานที่เฉพาะเจาะจง แนวโน้ม และรวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์

ดัชนีนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามและความมุ่งมั่นที่ทำให้ UL ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย และช่วยแสดงให้เห็นว่าการทำงานของ UL สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อระดับความปลอดภัยของประเทศและภูมิภาคต่างๆได้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงดัชนีความปลอดภัยของ UL ได้ที่ www.ULSafetyIndex.org และยังสามารถโต้ตอบ และจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หรือสร้างรายงานที่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วย

เกี่ยวกับ อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (UL)

อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (UL) เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ทำงานเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง และสวัสดิภาพของประชาชนด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะองค์กรการกุศลสาธารณะ ประเภท 501(c)3 อันเดอร์ ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะด้วยการวิจัยอิสระ การกำหนดมาตรฐาน การศึกษา และการเผยแพร่ผลวิจัย อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ช่วยเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดพื้นที่ให้องค์กรต่างๆได้แบ่งปันความรู้ที่มาจากข้อมูล และทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการนำมาตรการความปลอดภัยไปใช้งานจริง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไซแมนเทคเผยผลสำรวจปัญหาด้านความปลอดภัยส่งผลให้ องค์กรชะลอแผนใช้โมบายเทคโนโลยี(Mobile Technology)

กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--เอพีพีอาร์ มีเดีย - รายงานวิจัยระดับสากลจากไซแมนเทคระบุ บริษัทจำนวนมากยังคงไล่ตามเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยบนโมบายไม่ทัน ไซแมนเทคเผยผลสำรวจปัญหาเรื่องความปลอดภัยถือเป็นอุปสรรคตัวฉกาจที่ทำให้หลายบริษัทต้องหยุดคิดก่อนตัดสินใจนำเอาเทคโนโลยี...

แคดวาลาเดอร์ครองอันดับ 1 ในตลาด CMBS ด้านให้คำปรึกษาผู้ออกหลักทรัพย์-อันเดอร์ไรเตอร์ ประจำปี 2547

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--28 ม.ค. 2548 แคดวาลาเดอร์, วิคเคอร์แชม แอนด์ แทฟท์ แอลแอลพี (Cadwalader, Wickersham & Taft LLP) ยังคงเป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์ที่มีตราสารจำนองค้ำประกัน (CMBS) ในปี2547 โดยสามารถครองอันดับ 1 ทั้งในการจัดอันดับการให้คำปรึกษาแก่ผู้อ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง