ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปส. ระดมเครือข่ายนานาชาติ สร้างความรู้ พัฒนาโครงการความร่วมมือทางนิวเคลียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับเครือข่ายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ระดมจัด 4 การประชุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานปรมาณู เพื่อสันติ เพื่อเร่งสร้างความรู้นิวเคลียร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ความร่วมมือเชิงวิชาการ และยุทธศาสตร์การสื่อสาร หวังเสริมสมรรถนะบุคลากรนิวเคลียร์และพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียร์ด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรภายในประเทศและในภูมิภาคอย่างครอบคลุม ด้วยเหตุนี้จึงร่วมกับ 2 องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) และ สถาบันโลกเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (World Institute for Nuclear Security : WINS) จัด 4 การประชุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ปส. ดังนี้

วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมร่วมกับ IAEA จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ National Workshop for Central Governments and Regulatory Bodies on the Development of a Communications Strategy เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางนิวเคลียร์และรังสีไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรไทยจากหน่วยงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จำนวนกว่า 40 คน จาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ปส.
  • โครงการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการจาก IAEA เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการความร่วมมือให้เป็นไปตามแนวทางที่ IAEA กำหนด อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา วิจัย และการแพทย์ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมทั้ง ปส. เข้าร่วมด้วย
วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 จัดกิจกรรมร่วมกับ WINS จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่
  • การฝึกอบรมระดับภูมิภาค Regional Training Course on Radioactive Source Security Management เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีบริเวณชายแดนไทย โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนประเทศที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทย ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เข้าร่วม
วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561 จัดกิจกรรมร่วมกับ IAEA จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย National Design Basis Threat : Review Information เพื่อทบทวนภัยคุกคามพื้นฐานทางนิวเคลียร์และนำแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยเข้าร่วม จำนวน 35 คน

นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 4 การประชุม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก IAEA และ WINS ดำเนินการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละหัวข้อจากหน่วยงานและประเทศต่าง ๆ ซึ่ง ปส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและประสบการณ์จากทุกการประชุมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการและช่วยให้หน่วยงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ มีความพร้อมในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัย ความร่วมมือเชิงวิชาการ และยุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ปส. ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมด ยังคาดว่าการแสดงศักยภาพในการจัดประชุมระดับประเทศและระดับภูมิภาคร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติได้ในอนาคตอันใกล้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดกิจกรรม "เปิดบ้านปรมาณู ๒๕๔๘" เพื่อให้ประชาชนเยี่ยมชมกิจการ

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดกิจกรรม "เปิดบ้านปรมาณู ๒๕๔๘" ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมกิจการภายใน ตั้งแต่การเข้าไปเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของไทย ที่มีอ...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง