ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ประกาศผลรางวัล ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 28 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุม IT auditorium อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีหัวข้อการประกวด ถึง 7 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปทุมธานี / 28 ต.ค. 61 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชน ว่า สังคมในอนาคต เป็น "สังคมฐานความรู้" ซึ่งเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จะนำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ค้นหาคำตอบ และสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในอนาคต จึงขอให้น้องๆ เยาวชน ทุกคน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อพวช. ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ในความพยายามมุ่งนั่นที่จะศึกษาเรียนรู้ต่อไป และต้องขอขอขอบคุณคณะคุณครู - อาจารย์ทุกท่าน ที่เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากปราศจากการสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจจากคุณครูทุกท่านแล้ว กิจกรรมนี้ก็คงไม่อาจจะประสพความสำเร็จลงไปได้ ซึ่งนับเป็นการเสียสละที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกศิษย์ และเพื่ออนาคตของชาติโดยแท้จริง

รศ.นฤมล จียโชค ประธานชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นความสำเร็จจากความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญช่วยร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน 4 วัน 3 คืน ที่ผ่านมานี้ นอกจากนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับประเทศในประเภทต่างๆ แล้ว เยาวชนยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้น ทั้งกิจกรรม Ice Breaking ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกันมากขึ้น ได้สร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพพบเพื่อนใหม่ในค่าย ได้เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์ เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่า ชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่งของ อพวช. ซึ่งทาง สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ

มีความเชื่อมั่นว่า กิจกรรมตลอดทั้งค่ายในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับ เยาวชนทุกคน ในการเติมโตเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป ในอนาคต

สำหรับผลรางวัลในการประกวดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 มีดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
1.1 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
โดย ด.ญ.พราวพรรษ กลั่นสุวรรณ และด.ญ.สิริภรรัศมี ใจจ้อง
ครูที่ปรึกษา: นางสาวน้ำฤทัย แต้เตี้ย
1.2 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดกรุงเทพฯ
โดย: ด.ช.กุลพัชร ชนานำ และด.ช.ณภัทร ธารไทรทอง
ครูที่ปรึกษา: นายภัคพล อนุรักษ์เลขา
1.3 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
โดย: น.ส.บุษกร ไชยษา และนายพงศ์พล พรหมดวง
ครูที่ปรึกษา: นางปริศนา สดสร้อย
2. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน เซนต์ดอมินิก จังหวัดกรุงเทพฯ
โดย: ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม และด.ช. กฤตเมธ ช้างเผือก
ครูที่ปรึกษา : นายวทัญญู ศรีทอง
2.2 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดย: นายโสภณ สนิทวงศ์ และน.ส.ณัฐสินี ธนะพงศ์วิศาล
ครูที่ปรึกษา: นางจารุวรรณ จงทอง

3. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัด ชลบุรี
โดย: ด.ญ.สัจวรรณ ณะอำภัย
ครูที่ปรึกษา : นายเกษม ธรรมรังษี
4. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
4.1 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองในอนาคต ประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน วัดรัตนาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โดย : ด.ญ.นนทกรร เนตรวัตร
ครูที่ปรึกษา : นายจักรพงค์ สุขเกษม

4.2 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
โดย : ด.ญ. ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวอนุสรา สิงห์โต

4.3 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อเมืองแห่งนวัตกรรมในอนาคต มัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี
โดย : นางสาวศิรดา แซ่อึง
ครูที่ปรึกษา : นางสาววรรษมล เสนาะคำ
5. ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อสิ่งประดิษฐ์: อุปกรณ์แจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ
โดย ด.ช.จิรัฏฐ์ ชวชาติ
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุพัตรา มหายศ
6. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

6.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน: กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน
โดย : ด.ญ.ชนากานต์ อินทเจียด และด.ญ.ศิรประภา กรายแก้ว
ครูที่ปรึกษา : นางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ

6.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย
ชื่อโครงงาน: ผลของเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกาต่อการ รักษาสภาพหน้ายางพารา

โดย : ด.ช.รัชชานนท์ เมธีสิทธิกุล ด.ญ.ณัฐณิชา ปัญญาอิ่นแก้ว และด.ญ.จุฬารัตน์ พุทธวงค์

ครูที่ปรึกษา : นายกีรติ ทะเย็น

6.3 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงงาน: มหัศจรรย์เครื่องเตือนภัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาดจากวัสดุเหลือใช้

โดย: นายศรายุทธ ฉลาดเอื้อ ด.ญ.กฤติยาณี สกุณา และด.ญ.กนกพิชญ์ อุปะละ
ครูที่ปรึกษา : นางจงจิตร สิทธิไพร
7. ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.1 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

7.1.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงงาน: การศึกษา Convex Hull ที่เกิดจากจุดตัดของ ภาคตัดกรวยและจุดที่เคลื่อนที่อย่างอิสระ

โดย : น.ส.กัญญาวีร์ คำกองแก้ว นายเมธัส โพธิ์ผลิ และนายชุติพัลภ์ เจริญสุข
ครูที่ปรึกษา : นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
7.1.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงงาน: การศึกษาโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงหลายหน้าใดๆ โดยใช้หลักการโปรเจคชั่นมวลของทรงหลายหน้าใดๆ

โดย: นายภูริช ธีระโกศล
ครูที่ปรึกษา : นายสมัย จันทร์เหลือง
7.1.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัด ระยอง

ชื่อโครงงาน: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือ ใช้เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล

โดย : นายปุถุชน วงศ์วรกุล นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร และน.ส.ภัทรนันท์ บุญชิต
ครูที่ปรึกษา : นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง

7.1.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงงาน: การดูดซับโลหะ สีย้อมผ้าบาติกและน้ำมัน ด้วยฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาว และสารสกัดหยาบจากใบบัวบก

โดย: นายศุภพร กลับกลายดี นายกานต์ ศึกเสือ และนายณัฐพล ตันติศิริวัฒนา
ครูที่ปรึกษา: นางสาวกุสุมา เชาวลิต

7.2 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

7.2.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ชื่อโครงงาน: การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน

โดย : นายมนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล และน.ส.นรัญญา รุจนเวชช์
ครูที่ปรึกษา : นายขุนทอง คล้ายทอง
7.2.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงงาน: การพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่น

โดย : น.ส.นัทธมน ศรีพรม น.ส.รมิตา เชื้อเมืองพาน และน.ส.พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย
ครูที่ปรึกษา : นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว
7.2.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด พะเยา

ชื่อโครงงาน: การผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกต้นไมยราบยักษ์สำหรับการปลูกพืช

โดย : นายกษณะพจน์ ทศรฐ นายสิรวิชญ์ ปาเอื้อม และน.ส.ทักษพร นามวงศ์
ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ
7.2.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อโครงงาน: เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช
โดย : นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และน.ส.สุทธิดา เอี่ยมสอาด
ครูที่ปรึกษา : นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์

7.3 ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

7.3.1 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อโครงงาน: การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing

โดย: น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์

ครูที่ปรึกษา: นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค
7.3.2 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อโครงงาน: กังหันลมแบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวร

โดย : นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นายวรวิช ศรีคำภา นายจิตรภณ ขจรภิรมย์
ครูที่ปรึกษา : นายจรูญ เถื่อนกูล
7.3.3 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร
ชื่อโครงงาน: เครื่องสาวไหม
โดย: น.ส.ปานชนก อ่อนท่าลาด น.ส.ขนิษฐา กอบแก้ว และน.ส.จิรัชญา องอาจ
ครูที่ปรึกษา : นางกรรณิกา วัลย์เครือ
7.3.4 รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อโครงงาน: Glomeris maginata (Pill Millipede) Packaging Mimic PM.Pack บรรจุภัณฑ์เลียนแบบกระสุนพระอินทร์
โดย : นส.กัลยรัตน์ สัมพันธ์ นส.จิรนันท์ พูลสวัสดิ และน.ส.ชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
ครูที่ปรึกษา : นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพวช. เนรมิตตึกไอที จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน พร้อมวิ่งรถบริการรับ-ส่ง ฟรี! 18-19 สิงหาคม นี้

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด หวังกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาส...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

สสวท. เชิญครูไอทีสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สสวท. นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่า สสวท. ได้จัดทำหลักสูตร และชุดเอกสารสำหรับครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แนวทา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง