ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังกระทรวงมหาดไทย ประสานผู้ว่าฯ นายอำเภอขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผ่านวิดิโอ คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาณารณภัย ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในช่วงเดือนพ.ย. 61 - ก.ย. 62 โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ดอกเบี้ย 0.01% เป็นระยะเวลา 6 เดือน และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตดอกเบี้ย 1% ระยะเวลา 6 เดือน โดยประสานภาคเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมทั้งการประกันความเสี่ยงให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ และรัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65บาท/ไร่ ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หากเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับการชดเชยไร่ละ 1,500 บาท นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ประสานขอความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการอำเภอเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วยแล้ว

"การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติงานตามโครงการดังกล่าว ให้คณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอได้ทราบและถือปฎิบัติร่วมกันผ่านการประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังห้องประชุมศาลากลางในจังหวัดเป้าหมาย 33 จังหวัด โดยได้มีการประสานขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอเร่งดำเนินการโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปี 2561 และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ขยายพื้นที่เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุด พร้อมยืนยันมีผู้รับซื้อแน่นอน รวมทั้งมีการประกันราคา และสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ต่ำที่สุดหมื่นละ 1 บาท อีกทั้งประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติได้รีบเงินชดเชยเพิ่มเติมอีกด้วย ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการแรกของการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทย ด้วยการวางแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ (Agriculture Production Plan) โดยให้กระทรวงมหาดไทย ซี่งเป็นฝ่ายปกครอง ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เร่งทำความเข้าใจและเชิญชวนชาวนาใน 33 จังหวัด รวมพื้นที่ 2 ล้านไร่ ให้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์" นายกฤษฎา กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่ 33 จังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วว่า มีสภาพดินเหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดให้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งพื้นที่ปลูกมีทั้งในและนอกเขตชลประทาน โดยมอบหมายกรมชลประทานจัดสรรน้ำส่งให้เพียงพอตลอดระยะเวลา 4 เดือนของอายุการปลูก อีกทั้งให้สหกรณ์จังหวัดรวมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้สหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนชนทำหน้าที่รวบรวมเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกมาเพาะปลูกในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ไม่ให้ปลูกแบบกระจาย เพื่อให้การเข้าไปส่งเสริม การช่วยดูแล ตลอดจนการรวบรวมผลผลิตทำได้สะดวก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบางพื้นที่ แต่ไม่ได้จัดระบบการปลูกแบบรวมกลุ่มและจัดจุดรวบรวมผลผลิต ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน ส่วนระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือ (อ.พ.ก.) เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีเกษตรอำเภอทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงาน ซึ่งจะนำเรื่องการเชิญชวนปลูกพืชอื่นๆ แทนการทำนาปรังเข้าประชุมชี้แจงที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านภายในเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นให้เกษตรจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่และตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งคณะวิทยากรจัดการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมแปลง วิธีปลูกข้าวโพด แนวทางลดต้นทุน และช่วยดูแลรักษาแปลงให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรัฐ เอกชน กว่า 60 องค์กร ประกาศก้อง สานพลังประชารัฐ ยกทัพผนึกกำลังเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

คณะทำงานด้านส่งเสริม SMEs & Start-up ดำเนินงานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน กว่า 60 องค์กร จัดพิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อประกาศ "พลังประชารัฐ" ในการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง