ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.กรุงเทพ จับมือ สสว. เสริมจุดแข็งผู้ประกอบการไทยสู้ตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขปนาดย่อม (สสว.) จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ความเป็นผู้ประกอบการไทยและโลก ประจำปี 2561" (GEM Report 2018) งานสัมมนาที่รวบรวมผลการศึกษาวิจัยการประเมินระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) จากประเทศต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก GEM ทั่วโลก มุ่งสนับสนุน SMEs ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการริเริ่มธุรกิจ กระบวนการเหล่านี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย ที่เป็นอยู่ปัจจุบันตลอดจนเป็นแนวทางและปัจจัยในการเสริมสร้างสังคมผู้ประกอบการและการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้ได้ตามเป้าหมาย มีคุณภาพและการเติบโตที่มั่นคง ดังนั้นสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) ถือเป็นแกนหลักของการเจริญเติบโตที่เข้มแข็งของประเทศ ดังนั้นความเข้มแข็งและความเป็นพลวัตรของสังคมผู้ประกอบการจะเป็นแรงกระตุ้นและตัวเร่งที่สำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ ย้ำว่า หากพิจารณาธุรกิจในประเทศไทยในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการทั้งหญิงและชายเหล่านี้ยังคงต้องการการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เนื่องจากกว่าร้อยละ 70 ธุรกิจเหล่านี้ยังคงเป็นธุรกิจขนาดเล็กและมีการเติบโตช้า อีกทั้งยังขาดการพัฒนาในด้านนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปเท่านั้น เราต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการหญิงเหล่านี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในอนาคต เนื่องจากธุรกิจที่มีศักยภาพจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและลดช่องว่างในสังคม โดยการสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาสินค้าและนวัตกรรม กระบวนการผลิต การบริการและการค้าขายภายในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการผู้หญิงโดยเฉพาะในประเทศไทย ยังคงเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (School of Entrepreneurship and Management, Bangkok University : BUSEM) เป็นตัวแทนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยขององค์กร GCEE (Global Consortium for Entrepreneurship) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ทำการวิจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการ

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การสร้างสังคมผู้ประกอบการเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวพันกับหลายส่วน ตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจในระดับปัจเจกชนให้มีความคิดอยากที่จะเป็นผู้ประกอบการ การสร้างความยอมรับในการเป็นผู้ประกอบการที่แพร่หลายในสังคม การพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบการให้แก่ผู้ที่ต้องการเริ่ม งานนี้มีการเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ทำให้ได้แนวคิด และกรอบวิธีการทำงานศึกษาในระดับสากล ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมผู้ประกอบการของไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) ได้ผสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตั้งแต่ปี 2554 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Global Entrepreneurship Monitor : GEM และดำเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก GEM ประมาณ 63 ประเทศทั่วโลก ในการร่วมกันเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยการประเมินระดับสังคมความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งยังได้มีการศึกษาทัศนคติ ความตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาปัจจัยแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ สำหรับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งในด้านวิชาการเพื่อการสร้างผู้ประกอบการ โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติเป็นแนวทางบ่มเพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คลื่น 88 ชวนนักศึกษาโหวตนักร้องโปรดขึ้นคอนเสิร์ตมหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--เอไทม์ มีเดีย นิสิต นักศึกษา ชาวพีคเตรียมตัวเฮอีกครั้งกับการกลับมาของคอนเสิร์ต PEAK U UP กิจกรรมดีๆที่ใช้ดนตรีเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยของคลื่น 88 PEAK FM หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาทุกสถาบันเป็นอย่างดีสำหรับคอนเ...

สสว.จับมือจุฬาฯตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ แห่งที่ 3

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจต้นแบบ เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจรุ่นใหม่ด้านอุตสาหกรรมอาหาร แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หวังบ่มเพาะธุรกิจไม่ต่ำกว่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง