ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดาว รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในสาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรแห่งอนาคต และร่วมกับพันธมิตรในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่า 20 โครงการ ในฐานะบริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ดาว ให้ความสำคัญด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (Science, Technology, Engineering and Mathematics : STEM) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมถึงจะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านการศึกษาของชาติในระยะยาว ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในสาขานี้

นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นพัฒนาและบ่มเพาะเยาวชนในช่วงอายุต่าง ๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้โอกาสและสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของนักเรียนและนักศึกษาในหลากหลายพื้นความรู้ในเวทีชีวิตเพื่อให้เขายืนหยัดเป็นฟันเฟืองที่สำคัญและเป็นอนาคตของชาติ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่ครูอาจารย์เพื่อส่งต่อความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องสะเต็มศึกษาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไป"

ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเยาวชนและบุคลากรของประเทศให้สามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โครงการสำคัญ ๆ ได้แก่

ห้องเรียนเคมีดาว โดยร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ก่อตั้งโครงการฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทางความคิดและการทดลองเคมีในโรงเรียนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการห้องเรียนเคมีดาว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถของบุคลากรครูกว่า 1,200 คน จากกว่า 600 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้การสนับสนุนชุดปฏิบัติการการทดลองเคมีแบบย่อส่วนแก่โรงเรียนมากกว่า 7,000 ชุด ซึ่งช่วยการทดลองใช้เวลาสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์เป็นครูต้นแบบปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนและมีนักเรียนกว่า 60,000 คน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

คาราวานวิทยาศาสตร์ โดยร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งโครงการเมื่อ พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน จุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีใจรักในการหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ นำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ให้กับนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดแทรกเรื่องราวในโลกของวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โครงการยังสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดระยองด้านการสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เยาวชนเลือกศึกษาต่อด้านสะเต็มศึกษา เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดระยองให้เติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนและประชาชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30,000 คน

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ ในการพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค 4.0 นักศึกษาในโครงการฯ มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของโรงงาน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้กับการทำงานจริง อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นบุคคลากรของสถานประกอบการต่อไป สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์และการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ดาว ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มีนักศึกษาในโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คน ได้ร่วมฝึกงานที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดระยองแล้วทั้งสิ้นจำนวน 17 คน

โครงการระดับชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมและเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนกลับสู่สังคม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูล และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อความสุขและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

###

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พม. เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้ (๒๖ มี.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และรักษาการอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย...

ภาพข่าว: ศึกษาดูงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จํากัด ร่วมกับอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และคณะที่ปรึกษาฯ นำคณะตัวแทนหมู่บ้านและชุมชน ตำบลพลา ตำบลบ้านฉาง และ ตำบลสำนักท้อน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนไผ่นอกกอ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์...

คอมเซเว่นสนับสนุนการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ BCCITC 2005

กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--คอมเซเว่น คอมเซเว่น ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมสินค้าไอที ดิจิตอลไลฟ์สไตล์ชั้นนำ สนับสนุนการแข่งขันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Bangkok Christian College Information Technology Competition (BCCITC) 2005 ซึ่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง