ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซีพีเอฟเสริมแกร่งชุมชนพึ่งพาตนเอง ดีเดย์มอบเงินกองทุนชุมชนป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน ประเดิมส่งมอบเงิน "กองทุนชุมชนป่าชายเลน โครงการปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร" เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน และเป็นแหล่งเงินทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่สมาชิกกองทุนฯเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายอุทัย เล็กประเสริฐ ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่า ชาวชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก รู้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม โดยร่วมดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ระบบนิเวศและชายฝั่ง ซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางซีพีเอฟได้มอบเงินกองทุนชุมชนป่าชายเลนฯ จำนวนเงิน 2.2 แสนบาท ให้กับคณะกรรมการชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชนตำบลบางหญ้าแพรกเข้ามามีส่วนร่วม กองทุนฯจะเปิดรับสมัครสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น แต่ไม่เกิน 50 หุ้น ราคหุ้นละ 100 บาท โดยสมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งมีเกณฑ์ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของกองทุนปิดบัญชีตามมาตรการทางบัญชีแล้ว หากมีกำไรสุทธิ คณะกรรมการกองทุนจะนำกำไรมาจัดสรร เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้กู้ เป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เป็นต้น

"กองทุนชุมชนป่าชายเลน โครงการปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก สมุทรสาคร จะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อใช้ดูแลป่าชายเลนและรักษาสมดุลของระบบนิเวศในระยะยาว" ประธานคณะกรรมการกองทุนชุมชนป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก กล่าว

ด้าน นายปรีชา มีนิล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า กองทุนชุมชนป่าชายเลนฯ สะท้อนความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือที่เข้มแข็งของชาวชุมชนตำบลบางหญ้าแพรก และความตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ขยายผลสู่การส่งมอบกองทุนชุมชนป่าชายเลน เป็นกองทุนแรกที่จะเป็นต้นแบบให้กับโครงการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

"กองทุนฯ จะเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสมาชิก ในการลงทุนพัฒนาอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ เป็นการสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองให้กลุ่มสมาชิกป่าชายเลนในการพัฒนาความคิดริเริ่มเสริมสร้างศักยภาพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นายปรีชา กล่าว

ซีพีเอฟ ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่ปี 2557-2561 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้ 104 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนต.บางหญ้าแพรก ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนี้ เป็นต้นแบบการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กับชุมชนอื่น ๆ

นายปรีชา กล่าวเพิ่มเติม บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติที่สนใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชน ต.บางหญ้าแพรก อาทิ การทำนาเกลือ บ้านทำขนมหวาน ประดิษฐ์เรือจำลอง (เรือจิ๋ว) ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวมาใช้ในการดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากภูมิปัญญาของชุมชน โดยรวมตัวกันเปิดสถานีส่งเสริมอาชีพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา เช่น การทำถ่านไบโอชาร์ ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์ นำพืชป่าชายเลนมาแปรรูปเป็นอาหาร ฯลฯ

ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ "ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน" ตั้งแต่ปี 2557-2561 โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาสังคม ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 5 แห่ง คือ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลา และจังหวัดพังงา รวมพื้นที่ที่ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนทั้งสิ้น 2,343 ไร่ และพื้นที่ปลูกใหม่ 325 ไร่ และเป็นโครงการที่สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs Goal) ในประเด็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งในพื้นที่รอบสถานประกอบการและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ซีพีเอฟ นำร่องโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ที่ จ.ชุมพร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายภาคประชาคม ดำเนินโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” นำร่องในจังหวัดชุมพร...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง