ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภูฏานเยือนไทยดูงานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์โคนม หวังนำความรู้กลับไปยกระดับสหกรณ์ขนาดเล็กของภูฏานให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรฯภูฏาน ชื่นชมไทย ต้นแบบสหกรณ์การเกษตรคุณภาพดำเนินธุรกิจ ครบวงจร ปลื้มดูงานสหกรณ์ไทยได้ประโยชน์ คาดนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ภูฏานนำผลผลิตนมมาการแปรรูปเป็นโยเกิร์ต- นมเปรี้ยว-นมอัดเม็ด พร้อมนำแนวทางสหกรณ์ออมทรัพย์ไปขยายธุรกิจสินเชื่อ-บริการเงินรับฝากช่วยประชาชนชาวภฏาน เตรียมเสนอความร่วมมือจากไทยส่งผู้เชี่ยวชาญอบรมหลักสูตรสหกรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศภูฏานในอนาคต

Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าพบนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการสหกรณ์และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยและภูฏาน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อจะนำความรู้กลับไปพัฒนาสหกรณ์ที่ประเทศภูฏาน อีกทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ การพัฒนาความร่วมมือในด้านการเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ร่วมกัน โอกาสนี้ ทางผู้แทนของภูฏานยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐมและพระนครศรีอยุธยา รวมถึงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรีด้วย

Mr.Ugyen กล่าวว่า สหกรณ์ในประเทศภูฏาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 100 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กและอยู่ในระยะแรกเริ่มดำเนินการ ทำเฉพาะเรื่องการรวบรวมผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ร่วมใช้ทรัพยากรในการผลิตร่วมกันและช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น โดยการศึกษาดูงานที่ประเทศไทยครั้งนี้ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ประสบความสำเร็จ และยังดูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนม สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมกันอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะนำกลับไปปรับใช้กับสหกรณ์ของภูฏาน คือการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนม โดยการนำน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นโยเกิร์ต นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการนำเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์มาปรับใช้ในการเพิ่มธุรกิจด้านการให้สินเชื่อและบริการเงินรับฝากจากสมาชิก เพราะสหกรณ์การเกษตรของภูฏานเป็นเพียงการรวมคนแต่ไม่ได้มีการรวมเงิน ขณะเดียวยังมีแนวคิดจะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมด้วย

"ผมยังได้แนวคิดในการดำเนินการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต อย่างมีคุณภาพ การแปรรูปการตลาด และการจัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผมยังได้หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ เช่น การฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ โดยทางไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และจัดอบรมในประเทศภูฏานในอนาคต ผมขอชื่นชมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางประเทศภูฏานจะได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ต่อไป" Mr.Ugyen Penjore อธิบดีกรมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน กล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้แทนจากประเทศภูฏานในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา ทางกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศภูฏาน ได้เชิญผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ เดินทางไปประเทศภูฏาน เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ในภูฏานให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสหกรณ์ในภูฏานส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มีสมาชิกแห่งละประมาณ 25-30 คน และยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้ไม่มีความเข้มแข็งมากนัก จึงได้เชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการตลาดทางการเกษตรและสหกรณ์ของภูฏาน ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีก เดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย เริ่มจากการไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการสหกรณ์ขนาดเล็กที่ดำเนินธุรกิจด้านข้าวและโคนมของไทย ซึ่งภูฏานสนใจมากเป็นพิเศษ เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ประเทศภูฏานต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประกาศตามหาศิษย์เก่า โรงเรียนภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ กว่า 40,000 ราย เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือการทำบัญชีสหกรณ์ นายบุญมี จั...

ภาพข่าว: คนพันธุ์ A คารวะปลัด กค.

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้ชนะ การประกวด "สุดยอดคนพันธุ์ A" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง