ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani SMART Province SMART Entrepreneur

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--hukder company

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงานมหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani "SMART Province SMART Entrepreneur" ปักหมุดนวัตกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคต เพื่อผู้ประกอบการยุค ๔.๐ งานมหกรรมไอที ที่รวมสุดยอดองค์ความรู้ด้านไอที ดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ครบจบในงานเดียว ทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าไอที พบกับเทคนิคดีๆของ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จพร้อมกูรูไอทีที่จะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับการทำธุรกิจยุคใหม่ให้แข่งขันได้ในตลาด สากล ภายในงานพบกับ "คลินิกอุตสาหกรรมและ Business Matching พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การค้าในยุคดิจิทัล ที่SMEsไม่ควรพลาด พิเศษสุดร่วมลุ้นของรางวัลภายในงาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ -๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดงาน มหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @UdonThani "SMART Province SMART Entrepreneur" ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูป (Software) มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร เพราะ ปัจจุบันจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มาช่วยในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพร้อมก้าวสู่ Digital SMEs and Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.๐ และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมสำเร็จรูป Software มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs จังหวัดอุดรธานี สู่ Digital SMEs and Digital Economy ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ๑.นิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และจัดโชว์นวัตกรรมด้าน IT จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสาธิตภายในงาน ๒. การจัดแสดงและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป Software ที่ช่วยการบริหารธุรกิจ จากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้าน IT ๓. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ บูธ ๔. กิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม (Clinic & Stop Service) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ถึง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้บริการต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการ ๕. จัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกิจการ (Digital SMEs) โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่รู้จักในวงการ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ๖. กิจกรรมการแสดงแสง/สี/เสียง พื้นบ้านผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองและได้ไอเดียจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสบความสำเร็จสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้เรียนรู้และมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ให้บริการระบบITทั้งทางด้านการใช้งานความต้องการซื้อเทคนิคการนำเสนอสินค้าและจำหน่ายและได้รับความรู้และคำแนะนำกับผู้ประกอบการSMEsในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อก้าวสู่Digital SMEs

ผู้ประกอบการ SME ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ และ ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าร่วม งานมหกรรม IT Digital Revolution ๔.๐ @Udonthani "SMART Province SMART Entrepreneur" ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี สุดยอดงานไอที ที่รวมองค์ความรู้ด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยี งานสัมมนาเด่นๆ ไขทุกเคล็ดลับการทำธุรกิจยุคดิจิทัล ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการSME และบุคคลทั่วไป มาครบ จบในงานเดียว สามารถต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย วิเคราะห์ 3 ปัญหา SMEs ไทย เน้นรวมตัวเสริมแกร่งผู้ประกอบการโตอย่างก้าวไกล

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สร้างประวัติศาสตร์การรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการครั้งใหญ่ในประเทศไทย ที่รวมเครือข่ายกว่า 70 กลุ่ม ทั้งสมาคม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการ...

รี้ดฯ ร่วมภาครัฐ-เอกชนภาคตะวันออก จัดโรดโชว์อุตฯยานยนต์

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--รี้ด เทรดเด็กซ์ บริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สถาบันยานยนต์ และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จัดงานโรดโชว์ชิ้นส่วนยานยนต์ และ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ งานนี้จะเป็นการสัมม...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง