ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คณาจารย์คุณภาพ! ม.ศรีปทุม แสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 ราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2560 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับรองศาสตราจารย์ 3 ราย และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 ราย รวมทั้งสิ้น 15 ราย

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ รองศาสตราจารย์ 3 ราย ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้นคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 ราย ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชา คณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ดีศิริ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษารอบนอกเวลาราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณยนุช สุขทาพจน์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม 2559

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริยา รินรัตนากร ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ อาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาดา พิชยชนานนท์ รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงรักษ์ พลสงคราม อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เติมพงษ์ ศรีเทศ ครูปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2560


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--คอร์ แอนด์ พีค มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าวลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2548 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุ...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง