ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรอ.เผย 8 ปี ยอดรง.สีเขียวพุ่งเฉียด 3.5 หมื่นโรง พร้อมชี้ 5 เทรนด์โรงงานสีเขียวยุคใหม่ที่ต้องเร่งอัพดีกรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ชี้กว่า 8 ปี มีโรงงานผ่านการรับรองดังกล่าวแล้ว 33,757 โรงงาน เฉลี่ยแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 20% นอกจากนี้ ยังได้เผยถึงแนวทางปฏิบัติที่ขณะนี้จะต้องเร่งผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวให้มากขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การกำจัดของเสียและมลพิษ ฯลฯ รวมถึงยังได้เตรียมนำ ระบบสารสนเทศสีเขียว ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวโดยเฉพาะ มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความรวดเร็วที่ดียิ่งขึ้น

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ Green Industry มาตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งยกระดับและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กัน ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

สำหรับ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมีทิศทางการพัฒนาไปในทางที่ดี เห็นได้จากสถิติการเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปีปัจจุบันที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนที่จะรณรงค์ให้โรงงานเข้าสู่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศทั้งด้วยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการในการสร้างแรงจูงใจ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ขณะนี้กำลังวางแผนและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาถึงความเป็นไปได้เพื่อนำไปใช้ในอนาคต

ด้าน นายบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรอ.ได้ตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติที่ขณะนี้จะต้องเร่งผลักดันโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ก้าวสู่การพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวให้มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเน้นใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต ใช้พลังงานที่สะอาดเพื่อลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต และลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต

ระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่ใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ใช้รูปแบบการขนส่งที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และเลือกใช้เส้นทางการขนส่งที่ประหยัดพลังงานที่สุด

ของเสียหรือมลพิษ มีการจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของเมือง ทั้งขยะมูลฝอย น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง หรือมลพิษอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ ป้องกัน ลดเหตุรำคาญและผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นต่อสังคมและเศรษฐกิจของเมือง

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้รับการดูแลรักษาและจัดการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีเอกลักษณ์สวยงาม สอดคล้องกับบริบทเมือง และเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงมีการสืบสารหรือถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น มีระบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้แมเลย มีการออกแบบให้นำสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำหรือหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ง่าย หรือหากต้องกำจัดทิ้งสามารถนำพลังงานกลับคืนมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงมีความปลอดภัยสำหรับการฝังกลบ

นายบรรจง กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 33,757 โรงงาน เฉลี่ยแต่ละปีมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 20% ส่วนในปี 2561 นี้ มีจำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ทั้งสิ้น 2,299 โรงงาน อย่างไรก็ตาม กรอ.ยังได้เตรียมนำ "ระบบสารสนเทศสีเขียว" ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมสีเชียวโดยเฉพาะ โดยจุดเด่นของระบบดังกล่าว คือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครหรือต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวได้ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในทุกระดับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วรวมไปถึงลดขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารในการดำเนินงานได้มากขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองในระดับ 4 และระดับ 5 จำนวน 107 ราย พร้อมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2020 4173 หรือที่ www.greenindustry.diw.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2555

ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2555 ในงานสัมมนา “ก้าวต่อไป...อุตสาหกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”...

ภาพข่าว: คาโอฯ เปิดโรงงานใหม่หนุนการส่งออก

กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) มร. ทาคูยา โกโต้ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพร่วมกับนายวีระชาติ บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีเปิดโรงงานใหม่ของบริษัท คาโอฯ ณ นิคมอุ...

เทคโนโลยีคลื่นวิทยุแบบไมโครเวฟทรูพอยท์รุ่นใหม่ของแฮร์ริส ได้รับไฟเขียวให้ใช้ในจีนได้แล้ว

รีเสิร์ช ไทรแองเกิล พาร์ค, 6 ม.ค.—พีอาร์นิวส์ไวร์/เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์ แฮร์ริส คอร์ปอเรชั่น (NYSE:HRS) ผู้ให้บริการบริการและอุปกรณ์ไร้สายชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า เทคโนโลยีคลื่นวิทยุไมโครเวฟรุ่นใหม่ของแฮร์ริสได้รับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมข้อมูลข่า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง