ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร Grand Age Management ระดมผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดวิชาเตรียมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ (Jin Wellbeing County) "เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ" เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย เปิดตัวหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุGrand Age Management by Jin Academy เพื่อหวังปลุกพลังแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุอีกครั้ง สร้างสรรค์ 10 ชุดการเรียนรู้ (Training Module) ครอบคลุม 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การมีสุขภาวะที่ดี (Strong Health) ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Participate) ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ การลงทุน เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการเดินทาง พร้อมระดมวิทยากรทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการร่วมถ่ายทอดวิชาตลอดสามเดือนครึ่ง นำโดย นพ. เฉก ธนะสิริ, พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, Coach Becky Russell และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆอีกมากมาย เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 สิงหาคมนี้

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เป็นโครงการที่พักอาศัยที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์ ที่ผนวกกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ หรือ Integrated Healthcare ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากประเทศไทยกำลังย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี พ.ศ.2568 โดยจะทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20ของประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้จึงเป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ กล่าวว่า "จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี พ.ศ.2568 โดยจะทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงเป็นความท้าทายที่ประเทศต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่นเดียวกับโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ผนวกที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของกลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและจิตใจที่จะเกิดขึ้น พร้อมเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีหลากหลายองค์ประกอบที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตสูงวัยในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในเชิงร่างกาย จิตใจ และสังคม เราจึงได้ริเริ่มหลักสูตรการเรียนรู้ Grand Age Management by Jin Academy คอร์สเตรียมเกษียณที่โครงการฯสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ การลงทุน เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการเดินทางไปพร้อมๆกับสร้างเสริมทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นผ่านการร่วมชั้นเรียนคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุคุณภาพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ"

หลักสูตร Grand Age Management เป็น "การสร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ" เพื่อบรรลุ 3 เป้าหมาย คือ 1) ผลักดันให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย สังคม การเงิน การมีผู้ดูแลที่เหมาะสมและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการ และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามศักยภาพและความต้องการของตนทั้งที่ก่อให้เกิดรายได้และที่ก่อคุณประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม

หลักสูตร Grand Age Management ในครั้งนี้ ได้รวบรวมวิทยากรจากหลากหลายวิชาชีพ ผู้ทรงความรู้จากด้านต่างๆ อาทิ นพ. เฉก ธนะสิริ กับการถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการมีอายุถึง 120 ปี, นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล กับการถ่ายทอดวิชาสะกดจิตแก้ปมชีวิต, พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล กับการถ่ายทอดศาสตร์ธรรมชาติบำบัดและโภชนาการเพื่อสุขภาพ, ดร. ชาติชาย มีสุขโข กับการถ่ายทอดการวางแผนการลงทุนเพื่อรายได้ที่มั่นคงหลังเกษียณ, อ. เอกอุไรรักษ์ บุญธนาศิลาโรจน์ ในคลาสซุมบ้า การออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหญ่ และ Coach Becky Russell กับการถ่ายทอดเคล็ดลับการดูแลภาพลักษณ์และการแต่งกาย ฯลฯ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพในทุกๆด้านอย่างตรงจุด

"เราเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ จุดประกายให้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุข ส่งเสริมคุณค่าในตนเอง รวมไปถึงอาจจะส่งพลังบวกต่อไปยังคนอื่นๆ ในสังคมต่อไป" นางฐิตารีกล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครหลักสูตร Grand Age Management ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคมนี้ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 55 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอบรม 3 เดือนครึ่ง ทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย - 11 ธ.ค 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนน พระราม 9สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง www.jinwellbeing.com/classroom หรือโทรศัพท์ 02 157 1390 มือถือ 062 802 9999 ทุกวันทำการ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ผุดโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ทุ่มงบกว่า 4 พันล้านบาท เนรมิต เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ที่สุดแห่งการใช้ชีวิตแบบครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป สยายปีกผุดเมืองแนวคิดใหม่ "จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้" (Jin Wellbeing County) โครงการที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้แนวคิด "เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ"...

รมว.พม. แนะสูงวัยอย่างมีคุณภาพ เข้มไม่เครียด พร้อมจับมือ รพ.ตำรวจ นำร่องโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ ก่อนขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ร่วมกิจกรรมในโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ" พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่พลตำรวจเอก อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง