ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวทน. ปลื้ม บอร์ดบีโอไอ ไฟเขียวขยาย ฟู้ดอินโนโพลิส 7 แห่ง เตรียมดันนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--สวทน.

ตามที่ "บอร์ดบีโอไอ" ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ขยายเครือข่าย ฟู้ดอินโนโพลิส หรือ เมืองนวัตกรรมอาหาร อีก 7 แห่ง นอกเหนือจากโครงการที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบด้านการเกษตรด้วยการวิจัยและพัฒนาในทั่วทุกภาคของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก ตลอดจนเป็นการสนับสนุนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) อีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจการเป้าหมาย อาทิ การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ และบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนวัตกรรมอาหารทั้ง 8 แห่ง คือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจากบีโอไอในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างน้อย 5 - 10 ปี ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของแต่ละประเภทกิจการแล้ว ยังจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี หรือเพิ่มจำนวนปีการยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วยนั้น

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) เปิดเผยว่า การขยายเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารเพิ่มขึ้นอีก 7 แห่ง ตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากความสำเร็จในการขยายเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารแล้ว สวทน. ในฐานะหน่วยงานจัดทำนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ยังเดินหน้าจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตั้งแต่การทำยุทธศาสตร์ การริเริ่มทดลองนำร่องนโยบาย ตลอดจนการขยายผลนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมดังเช่น โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ที่ได้ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเยาวชนไทยใน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างเทคนิคทักษะสูง วิศวกร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ สวทน. มีนโยบายในการขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จจากการนำร่องร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานพันธมิตร อาทิ "โครงการ Talent Mobility" ซึ่งส่งเสริมให้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีนักวิจัยเข้าร่วมโครงการและออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชนแล้วกว่า 1,260 คน "โครงการ STI Work-integrated Learning (STI WiL)" เพื่อพัฒนากำลังคนทางเทคนิคคุณภาพสูง ในระดับ ปวส. โดยร่วมกับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ "โรงเรียนในโรงงาน" ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำงานจริงตลอดหลักสูตรซึ่งได้รับการออกแบบการเรียนการสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติให้สอดรับกันกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน "โครงการ Research, Development and Industrialization (RDI)" เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนที่ต้องการทำวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการนวัตกรรม โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าไปร่วมดำเนินงานในบริษัทตลอดขั้นตอนการทำนวัตกรรม ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด การออกแบบสินค้าและบริการ จนถึงการผลิต โดยเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility, STI WiL และ RDI สามารถนำค่าใช้จ่ายจากโครงการมาขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือสิทธิประโยชน์การลงทุนจากบีโอไอได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม สวทน. ยังมีนโยบายที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ด้านการบริหารยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ชื่อแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ 2562 แผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ 800 ล้านบาท สำหรับ 5 กลุ่มเรื่องประกอบด้วย 1 กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2 กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 3 กลุ่มระบบโลจิสติกส์ 4 กลุ่มการบริการมูลค่าสูง และ 5 กลุ่มพลังงาน โดยที่แผนงานดังกล่าวล้วนเป็นแผนงานที่มีความพร้อมในการดำเนินการสูง และมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยคาดว่า จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 10,000 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 ล้านบาท ลดการนำเข้า 1,000 ล้านบาทต่อปี และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากกว่า 5,000 ครัวเรือน ขณะนี้ สวทน. กำลังเตรียมการสำหรับการดำเนินการจริง ร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โดยจะให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งด้านการลงทุนร่วมในลักษณะของ in-cash และ in-kind ตลอดจนด้านการบริหารจัดการแผนงาน ทั้งนี้ สวทน. จะเริ่มทดลองดำเนินการจริงอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคม 2561 และจะขยายผลได้อย่างเต็มที่ต่อไปในเร็วๆ นี้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

“น้ำบาดาล” พร้อม 4 หน่วยงาน เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 15.30 น. นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก นายเริงวิทย์ เวชชศาสตร์ ผู้ช่วย ผู้ว่าการพัฒนาองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ...

กลุ่มบริษัทฮอนด้า ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี "เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้า"

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย มีนโยบายทางสังคมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง