ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SACICT ชวนร่วมงาน ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี รวบรวมผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์มาจัดแสดงกว่า 20 กลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--Six Degrees Communication

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เตรียมจัดงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมรวบรวมผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่มในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ในฐานะหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมของไทย ได้กำหนดให้มีการจัดงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ก่อเกิดเป็นรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นมาเป็นลำดับ

นางอัมพวันฯ กล่าวเสริมว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์มากมายหลายกลุ่มหลาย เชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่กระจัดกระจายในหลายจังหวัดในแทบทุกภูมิภาค เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เย้า ลีซู ลาหู่ อาข่า ลั๊วะ และ "กลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่ราบ" เช่น มอญ ไทยลื้อ ไทยทรงดำ ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยยวน ภูไท ไทพวน ลาวครั่ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำรงชีวิตอยู่กับทะเล ประกอบอาชีพด้านประมงเป็นหลักหรือที่รู้จักกันว่า "ชาวเล"

เช่น มอแกน อูรักละโว้ย ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในป่ามีชีวิตผูกพันอยู่กับป่า ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บของป่า เช่น มลาบรี (ตองเหลือง) ซาไก ทำให้วิถีชีวิตและจารีตประเพณีของกลุ่มชนเผ่า หรือกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีความหลากหลาย มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาของตนเอง ทั้งอาจมีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันไปโดยสภาพเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และการยึดถือความเชื่อตามประเพณีของตน แต่ก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะที่ติดตัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะด้านศิลปหัตกรรม และงานช่างฝีมือ เช่น การทอผ้า เย็บผ้า ปักผ้า การตีเหล็ก เป็นต้น

ภายในงานมีกิจกรรม 3 ส่วนที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ส่วนนิทรรศการ

1) นิทรรศการแสดงถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร กลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนผู้ยากไร้

2) จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ ของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ อาข่า เย้า ลั๊วะ / ไทพวน ผู้ไท ไทดำ ไทยวน ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทลื้อ เป็นต้น

3) การจัดแสดงผลงานจากการพัฒนา ปรับประยุกต์จากเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์เชิงสร้างสรรค์ โดยกลุ่มนักออกแบบ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไลต์ และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2. ส่วนกิจกรรม

1) กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า เช่น การปักผ้า - เย็บผ้าแบบชนเผ่าม้ง / ชนเผ่ามูเซอ / ชนเผ่าเย้า / ชนเผ่าอาข่า การเขียนเทียนลายผ้าแบบชนเผ่าม้ง การปักประดับลูกเดือย - ไหมพรมแบบชนเผ่ากะเหรี่ยง การปักผ้าแบบเอกลักษณ์ไททรงดำ การสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไทยวน หรือผ้าแพรวาผู้ไท เป็นต้น

2) กิจกรรมที่ให้ผู้มาชมงานมีส่วนร่วมลงมือทำได้จริงด้วยตนเอง (workshop) เพื่อร่วมสนุก ในกิจกรรม และเห็นคุณค่าในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง

3) กิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม ของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ ศิลปะการแสดงอันเป็นจารีตวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สาธารณชน

3. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 100 คูหา เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลงานที่สร้างสรรค์เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งร่างกาย เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. และในส่วนของนิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1289 , www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย พบกับมุมที่ปรึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย และชมการแข่งขันการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม...

ศ.ศ.ป. จับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค (Workshop on CraftsNet Project Results and Formation of Euro-Asia CraftsNet Network) พร้อมเซ็นสัญญากับคราฟส์...

กทม.มอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีสิงคโปร์

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--กทม. กรุงเทพมหานครจัดพิธีมอบกุญแจเมืองแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (State Visi...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง