ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตรถยนต์ 188,970 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 7.71 ขายในประเทศ 87,854 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 ส่งออก 95,284 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.36

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง-ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2561 มีทั้งสิ้น 188,970 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 7.71 จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.87 และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.48 และ 21.84 ตามลำดับ แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.15

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,056,569 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 11.1

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ 77,442 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.03

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีจำนวน 435,051 คัน เท่ากับร้อยละ 41.17 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 9.84

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ 44 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 214.29 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ 180 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 42.86

รถยนต์บรรทุก เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 111,484 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 12.01 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 621,338 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 12

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 108,439 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 11.83 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 605,494 คัน เท่ากับร้อยละ 57.3 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 12.03 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 171,596 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 11.34
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 343,421 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 11.77
 • รถกระบะ PPV 90,477 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 14.38

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ 3,045 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 19.04 รวมเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ 15,844 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 10.85

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ 95,563 คัน เท่ากับร้อยละ 50.57 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.15 ส่วนเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 572,198 คัน เท่ากับ ร้อยละ 54.16 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 6.24

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 31,221 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 15.37 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 211,832 คัน เท่ากับร้อยละ 48.69 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 3.95

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 64,342 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 5.87 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 360,366 คัน เท่ากับร้อยละ 59.52 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 7.64 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 45,495 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 3.5
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 256,192 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 7.73
 • รถกระบะ PPV 58,679 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 10.66
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตได้ 93,407 คัน เท่ากับร้อยละ 49.43 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 20.1 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ 484,371 คัน เท่ากับร้อยละ 45.84 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 17.45

รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 46,221 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 18.48 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ 223,219 คัน เท่ากับร้อยละ 51.31 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.07

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมิถุนายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,097 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 21.84 และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 245,128 คัน เท่ากับร้อยละ 40.48 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 19.19 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 126,101 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 14.47
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 87,229 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 25.64
 • รถกระบะ PPV 31,798 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 21.95

รถจักรยานยนต์เดือนมิถุนายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 229,890 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.76 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 189,832 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.77 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,058 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13.38

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,310,640 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.42 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,046,997 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.35 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 263,643 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.72

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 87,854 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 25.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.4 ยอดขายภายในประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ แนวโน้มการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

การแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ภาคการก่อสร้างเริ่มดีขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและมีราคาดี ภาคการส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 179,522 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.1 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 6.6

ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 489,118 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.3 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 934,698 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 1.6

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนมิถุนายน 2561 ส่งออกได้ 95,284 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.36 การส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดยุโรป โดยการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางกลับมาเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าการส่งออก 49,147.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2561 ร้อยละ 1.03

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,391.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 4.58
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,893.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 12.67
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,953.68 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 31.31

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมิถุนายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 72,385.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 1.06

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 561,960 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 4.76 มีมูลค่าการส่งออก 290,892.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 2.59

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 18,785.71 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 0.99
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 105,239.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 7.35
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 14,700.26 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 9.73

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 429,617.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 3.06

รถจักรยานยนต์

เดือนมิถุนายน 2561 มีจำนวนส่งออก 71,011 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 15.6 โดยมีมูลค่า 4,734.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 24.68

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 237.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 29.26
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 130.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 34.88

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมิถุนายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,103.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 25.13

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 449,461 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.22 โดยมีมูลค่า 29,617.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.51

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,889.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 36.82
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 657.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.71

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 32,164.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 ร้อยละ 10.68

เดือนมิถุนายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 77,489.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.36

เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 461,781.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.56


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง