ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

หลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 9 สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาสาธารณะ กะเทาะเปลือกกลโกง การศึกษาไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 นั้น ผู้เข้าอบรมมีความสนใจศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการรุ่น เรื่อง "ยุทธศาสตร์ การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย"

ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตในแวดวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงวัยของการเรียนรู้และจดจำค่านิยมต่างๆ จากสภาพแวดล้อมที่ได้รับ ได้แก่ ครอบครัว ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเพื่อน เป็นต้น นำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวัน หากเด็กและเยาวชนดังกล่าวได้รับค่านิยมในทางที่ผิด เช่น การวิ่งเต้น แข่งขันทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เข้าโรงเรียนดีเด่นดัง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับได้เข้าเรียน การเอาเปรียบสังคม เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ทำให้การทุจริตเป็นเรื่องธรรมดา ลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

จากการศึกษาพบว่ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 งบประมาณ 517,077 ล้านบาท ปี 2560 งบประมาณ 513,962 ล้านบาท ปี 2561 งบประมาณ 510,962 ล้านบาท และในงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับดังกล่าว กว่าครึ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณ ปี 2559 จำนวน 319,321 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 306,201 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 303,759 ล้านบาท นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีบุคลากรกระจาย

อยู่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 484,479 คน ดังนั้น ด้วยงบประมาณที่มีมาก จำนวนบุคลากรที่มาก ย่อมมีความเสี่ยงสูงในการทุจริต หากระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส.9 จึงให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในแวดวงการศึกษาขั้นพื้นฐานและต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตในแวดวงการศึกษาได้ จะช่วยให้การปลูกฝังเด็กและเยาวชน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีค่านิยมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และนำประเทศไปสู่สังคมที่มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผลจากการศึกษาดังกล่าว ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นยปส.9 มีข้อเสนอวิสัยทัศน์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยว่า "การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ใสสะอาด ไร้ทุจริตภายใน 10 ปี" ภายใต้ 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านการป้องกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) สร้างกลไกป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ปลูกฝังจิตสำนึกให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว (3) พัฒนาสื่อออนไลน์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ (1) กลไก ด้านกฎหมายและวัฒนธรรม (2) ค่านิยมองค์กร (3) กลไกการป้องกันยับยั้งการทุจริต

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสัมมนาสาธารณะ "กะเทาะเปลือกกลโกง การศึกษาไทย" ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในงานภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน จากนั้นศิลปินแห่งชาติ 2 ท่าน คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ร่ายบทกวีต่อต้านการทุจริต และนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลงเพลงขลุ่ยต่อต้านการทุจริต ต่อด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย" โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สำหรับภาคบ่าย มีการนำเสนอและการวิพากษ์ผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" และการเสวนา เรื่อง "การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" โดย 1. พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 3. นายรชต จันทร์ดี ผู้นำเยาวชน โดยมีนางสาววรรณสิริ ศิริวรรณ (ผู้ประกาศข่าว MCOT HD 30 อสมท. และรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน F.M. 96.5) ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ทาง Facebook F.M. 96.5

หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนี้แล้ว จะมีการเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา และจะมีการนำไปทดลองใช้จริงที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัด สัมมนา ... เรื่องป้องกันปราบปรามทุจริต

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินทราเน็ต ระหว่างกรมสรรพากรและ ป.ป.ช.

นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร และ นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินทราเน็ต ซึ่งจะช่วยทำให้การคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษี...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมศุลกากร

การประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตกรมศุลกากร พลตำรวจตรีสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบป้องกันปราบปรามการทุจริตของกรมศุลการกรโดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นรองประธานฯตามนโยบายของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง