ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สี่ประเทศ ร่วมผนึกกำลังพัฒนาระบบการผลิตข้าวอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

บริษัท Mars Food บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว ร่วมเปิดตัว "โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยจำนวน 1,200 ราย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน" จะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 2.5 ปี (ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 – 2563) โดยมีภาคีความร่วมมือหลัก ได้แก่ บริษัท Mars Food จำกัด บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods S.A) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว โครงการมุ่งเป้าที่จะส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1,200 รายจาก 12 ศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการผลิตข้าวหอมมะลิยั่งยืนจำนวน 3,500 ตัน

นางสาวศินีนาฏ จุ้ยจุลเจิม ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท Mars Food กล่าวว่า "โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ Mars Food ที่จะสรรหาข้าวจากเกษตรกรที่ใช้มาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืน (Sustainable Rice Platform –SRP) ในปีพ.ศ. 2559 Mars Food ประสบความสำเร็จในการสรรหาข้าวบาสมาติกทั้งหมดจากเกษตรกรที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน SRP ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของการสรรหาแหล่งข้าวทั้งหมด และต่อจากนี้ Mars Food จะทำงานร่วมกับบริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods S.A) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว ในการสรรหาข้าวหอมมะลิไทยที่ได้มาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนเพิ่มเติม พวกเรามั่นใจว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ข้าวหอมมะลิไทยได้มาตรฐานการผลิตข้าวยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้ผลิตข้าว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม"

ดร.แมทเทียส บิกเคล ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน ภาคเกษตรกรรมของ GIZ กล่าวว่า "ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว บริษัท Mars Food บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods S.A) และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในประเทศไทย โครงการจะสนับสนุนเกษตรกรในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน (SRP) การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิต การส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยในการผลิตข้าวและการควบคุมคุณภาพการผลิต ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและต่างประเทศในการรับซื้อข้าวยั่งยืน นอกจากนี้ความร่วมมือดังกล่าว ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและปรับปรุงทักษะ ความรู้ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น"

นายอิกนาซีโอ ยูสเต ซานเชส กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาค บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด กล่าวว่า "ในส่วนของ Ebro Foods มองว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมข้าวอย่างยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานข้าว พวกเราเชื่อมั่นว่าวิธีที่ดีสุดในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมข้าว ก็คือ ความร่วมมือจากพันธมิตร ซึ่งพวกเรามีภาคีที่เข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างบริษัท Mars Food องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กรมการข้าว โรงสีและเกษตรกร ปัจจุบันมีการหารือถึงความยั่งยืนในภาคการผลิตข้าวที่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่เพียงให้ความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อยเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วย"

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า "ข้าวหอมมะลิได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตข้าว ยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในภาคการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูงและราคาข้าวที่ผันผวน ดังนั้น กรมการข้าวจึงเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพข้าวที่

ยั่งยืน ซึ่งกรมการข้าวมีบทบาทหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินการเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายข้าวแห่งชาติ ผ่านการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว การปฏิบัติของเกษตรกร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและมาตรฐานคุณภาพข้าว จากการดำเนินงานดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้เรายังคาดหวังว่าโครงการจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถหารายได้เข้าชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย"

เกี่ยวกับ Mars Food

Mars Food คือธุรกิจอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เน้นรสชาติที่อร่อย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ บริโภคได้ง่าย บริษัท Mars Food มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอนดอน มีภาคีมากกว่า 2,000 แห่ง และโรงงาน 11 แห่งทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ Mars Food ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ภายใต้ 13 แบรนด์ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ UNCLE BEN'S(R), DOLMIO(R), SEEDS OF CHANGE(R), MASTERFOODS(R), TASTY BITE (R), MIRACOLI(R), SUZI WAN(R), EBLY(R), ROYCO(R), KAN TONG(R), ABU SIOUF(R), PAMESELLO(R) และRARIS(R) พันธกิจของ Mars Food คือ Better Food Today. A Better World Tomorrow ซึ่งส่งผลให้ Mars Food กลายเป็นผู้นำธุรกิจทางด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความยั่งยืน

เกี่ยวกับ Ebro Foods/ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด

Ebro Foods (www.ebrofoods.es) เป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารชั้นนำจากประเทศสเปน ทั้งด้านยอดขาย กำไรและส่วนแบ่งการตลาด Ebro เป็นทั้งผู้นำในภาคอุตสาหกรรมข้าวระดับโลกและในภาคอุตสาหกรรมพาสต้า (พาสต้าเส้นสดและเส้นแห้ง) ซึ่งจำหน่ายมากกว่า 80 แบรนด์ทั่วโลกและมีบริษัทในเครือ 27 แห่งทั่วโลก หนึ่งในบริษัทในเครือที่ถูกก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย คือ บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงการนี้ กลุ่ม Ebro ยึดถือแนวทางความเป็นผู้นำ ความโปร่งใส การให้บริการ ความซื่อสัตย์ การบูรณาการ การให้ความเคารพ รวมทั้งการให้คำมั่นสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับให้ความสำคัญกับการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

เกี่ยวกับ GIZ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นองค์กรของรัฐบาลเยอรมันที่ดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน GIZ ปฏิบัติงานในนามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลของประเทศต่างๆ และองค์การนานาชาติ อาทิ สหภาพยุโรป องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลก และองค์กรที่ให้ทุนอื่นๆ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบอนน์และเอชบอรน์ GIZ ดำเนินงานอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานประมาณ 19,506 คนทั่วโลก ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคนในประเทศ ในปีพ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา GIZ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานกว่า 93,000 ล้านบาท (2.4 พันล้านยูโร) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.giz.de

เกี่ยวกับกรมการข้าว

กรมการข้าวเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเรื่องข้าว พร้อมทั้งส่งเสริมบริการการเพิ่มผลผลิตข้าวให้กับเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน้าที่หลักของกรมการข้าว คือ การกำหนดยุทธศาสตร์ข้าวไทย การพัฒนาพันธุ์ข้าว การส่งเสริมให้ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าว การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบและรับรอง รวมถึงยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าข้าว กรมการข้าวมีศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่งตั้งอยู่ใน 33 จังหวัดทั่วประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.ricethailand.go.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพท. (DASTA) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการสู่ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียวเต็มรูปแบบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จุดประกายท่องเที่ยวแนวใหม่ Low Carbon Tourism...

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญร่วมงาน "25 ปี งานพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคประชาชน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงาน “25 ปี งานพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ภาคประชาชน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” กินข้าวทุ่ง นุ่งผ้าไหม สู่อารยะธรรมอาณาจักรเจนละ วันจันทร์-อังคาร ที่ 5-6 กุม...

ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่นใหม่ที่ใช้โพรเซสเซอร์ Dual-Core AMD Opteron(TM)

มิวนิค, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--30 ส.ค.2548 ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่น CELSIUS V830 ที่มีเทคโนโลยี AMD64 dual-core ช่วยให้ทำงานได้เงียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทเอเอมดี (NYSE:AMD) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง