ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มศว จัด การประชุมสัมมนาวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ ภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประธาน Engagement Thailand กล่าวว่า งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เราจัดเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์มาจาก แนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่าง ภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เครือข่ายมหวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ Engagement Thailand จึงริเริ่มขึ้น โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนจากหลากหลายสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ยนความรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี โดยปีนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการศึกษาเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นต่อพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคม การสืบสาน และเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการผลักดันพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วมกับเครือข่าย Engagement Thailand ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย การเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับภาคชุมชน ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ งานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน ในการให้มุมมองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ที่ทำงานรับใช้สังคมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม

โดยภายในงานมีการรวบรวมโครงการที่มหาลัยในภาคเครือข่ายต่างๆ ได้ลงพื้นที่ทำการวิจัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมีหลายโครงการที่น่าสนใจอาทิ

  • โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้นงกุ้มก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากฟาร์มที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม นอกเหนือจากการปลูกข้าวในนาเพียงอย่างเดียว
  • โครงการการพัฒนานักวิจัยชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม: การถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นโครงการสร้างนักวิจัยในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่ให้ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ชาวบ้านที่เจ้าร่วมโครงการได้รู้จักกระบวนการทำวิจัยได้ด้วยตัวเอง และนำคววามรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาชุมชน พร้อมถ่ายทอกทักษะนักวิจัยจากรุ่นพี่ไปสู้รุ่นน้อง
  • โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนอย่างยั่งยืนระยะที่ 1-2 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแสง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และให้ชาวหนองแสง มีทักษะทางการสื่อสารเบื้องต้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดนทำออกมาทั้งในรูปแบบ สารคดี , เส้นทางจักรยาน และ ป้ายประชาสัมพันธ์
  • โครงการการกระจายตัวและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูในพื้นที่ภาคใต้ จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อท้องถิ่มภาคใต้ โดยการให้ความรู้แก่ชุมชนในการใช้ประโยชน์จากต้นสาคูให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยแป้งสาคูสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายอาทิเช่น ฟิล์มบริโภคได้ (Bio film), แป้งโดว์, แป้งพัฟและแป้งฝุ่นโรยตัว รวมไปถึงนำไปเป็นแป้งที่ใช้ทำขนมได้ และ เม็คสาคู ได้อีกด้วย

ในปีนี้ ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference) ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำภารกิจดำเนินงาน ด้าน Engagement และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อพัฒนาอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำงานวิจัยรับใช้สังคม/ชุมชนมากขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิด: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม "A better way for social impact creation and social inequality reduction" โดยมุ่งหวังให้เกิดการดำเนินการอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บรอดแบนด์ไร้สายเพื่อสิ่งที่ดีกว่าของทุกคน

บรอดแบนด์ไร้สายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการเลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูล (Digital Divide) ระหว่างเมืองและชนบท HSPA มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนบรอดแบนด์สู่ตลาดโลก ส่งผลให้จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากหลายล้านรายเป็นพันล้านราย ขณะที่มีผู้ใช้บริการบร...

ภาพข่าว: ไมโครซอฟท์จับมือกระทรวงศึกษาธิการเปิดแคมป์ "Microsoft IT Youth Challenge Camp 2006" พัฒนาทักษะไอทีให้เด็กไทย

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (แถวหลัง - ที่ 7 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มร. แอนดรูว์ แม็คบีน (แถวหลัง – ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2006”...

จุฬาฯ จัด Road Show เยือนมศว.

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--คิธ แอนด์ คินฯ รศ.ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ บรรยายให้ความรู้กับนิสิตและนักศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) กว่า 200 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง