ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กยท. จัดงานครบรอบวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า ชู นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

กยท. จัดงานสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 4 "สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า" ภายใต้แนวคิดส่งเสริมนวัตกรรมยางสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง การยกระดับมาตรฐานยางพารา สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพาราไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมจากยางพารา – ผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง

นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน เผยว่า ที่ผ่านมา กยท. ได้ขับเคลื่อนงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการส่งเสริม โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนา ยกระดับ และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพในการแปรรูป การพัฒนาด้านตลาด ด้านงานวิจัย หรือแม้กระทั้งการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียน เพิ่มกำลังในการผลิตยางพาราให้มากขึ้น การย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 นี้ กยท. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย ตามวิสัยทัศน์การยางแห่งประเทศไทย คือ การก้าวไปสู่การเป็น "องค์กรชั้นนำระดับโลกในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ" ดังนั้นการดำเนินงานของ กยท.จะต้องรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และพัฒนาศักยภาพการให้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพาราในทุกสถานการณ์ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบกิจการยางพารา เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ

นางสาววราภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังส่งออกยางพาราในรูปแบบวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การสร้างความยั่งยืนให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญอย่างยางพารา คือ การยกระดับตนเองจากการเป็นประเทศผู้ส่งออกวัตถุดิบยาง มาเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง โดยต้องอาศัยการส่งเสริมผลักดันสู่กระบวนการแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งแนวทางนี้ประเทศไทยจะได้เปรียบ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบ จึงมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนา สร้างนวัตกรรมแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น ประกอบกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการปรับโครงสร้างให้ภาคเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย "นวัตกรรม" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภายในประเทศ ทำให้แผนดำเนินงานยางพาราปัจจุบันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ สิ่งสำคัญคือการทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและแปรรูป พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในวงการยางพาราไทย โดยเฉพาะกับผู้วิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมยาง อีกทั้งต้องยกระดับศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถพัฒนารักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตให้ได้ต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยางพารามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก

ด้าน นายธีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า การจัดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งถือเป็นเป็นวันครบรอบ 3 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ดเพื่อเป็นการผลักดันให้การดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศที่เน้นการพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม กยท. จึงเร่งคิดค้นวิธีเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อใช้ในประเทศ ลดการพึ่งพาการส่งออก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการยาง สร้างและพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน กระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับวงการยางทั้งระบบมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น จึงกำหนดจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด"กยท.ก้าวสู่ปีที่ 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า" โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นถึงทิศทางยางพาราในอนาคต และเพื่อสร้างความหลอมรวมกันระหว่างพนักงานภายในองค์กร ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น นอกจาก กยท.จะเปิดบ้านต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนา 3 ปี ก้าวสู่ปีที่ 4 แล้ว ยังมีโซนนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และผลงานนวัตกรรมยางพารา การผลิตยางตามมาตรฐาน GMP ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยางพารามากมาย ร่ามพิธีมอบรางวัลด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลเชิดชูคนดีมีคุณธรรมของ กยท. รางวัลการประกวดนวัตกรรมยางพารา และรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของดีจากการยางแห่งประเทศไทยระดับเขต ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้จับจ่ายซื้อสินค้าภายในงานด้วย นายธีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เอมฯระเบิดศึกเอ็นดูรานซ์ 6 ชั่วโมง

นายพฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ประธานบริหาร บริษัท เอม มอเตอร์ สปอร์ต (2003) จำกัด พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และนายกระจ่าง กันตนฤมิตรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยางบีเอฟกู๊ดริช ร่ว...

ภาพข่าว: เซียงเพียวอิ๊วเปิดตัว...ยาหม่องน้ำขาวใส

กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--Increase Network Agency & Consultants บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล(1982) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ…เซียงเพียวอิ๊ว...และยาดมเซียงเพียว ออกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ White Siang Pure Oil หรือยาหม่องน้ำขาวใส...

ภาพข่าว: ก.ส.ล. และเอเฟทยกทีมศึกษาดูงานมันสำปะหลัง

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--ก.ส.ล. ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ยกทีมเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 องค์กร ศึกษาดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ณ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง