ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิด เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 (Trade and Development Regional Forum 2018)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ฉลองครบรอบ 18 ปี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค" (Transformation towards Innovative Trade and Development Agenda for Regional Integration)

งานปีนี้ได้รับเกียรติจากดร.มูคิซา คิทูยี (Dr.Mukhisa Kituyi) เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การเข้าสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค" (Towards Innovative Trade and Sustainable Development Agenda for Regional Integration) พร้อมร่วมยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 ของ ITD ส่วนงานในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการอังค์ถัด กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ภาวะการสูญเสียดุลยภาพของระเบียบโลกและผลกระทบต่อระบอบการค้า"

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD เปิดเผยว่า ในฐานะที่ ITD เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความความตกลงที่เกิดขึ้น จึงได้จัดเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ภายใต้หัวข้อ "การเชื่อมโยงการค้าและการพัฒนาเพื่อความเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน" (Linking Trade and Development for Inclusive & Sustainable Growth) ขึ้นในปี 2560

มาในปี 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) จึงจัดงานประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนผ่านไปสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค" (Transformation towards Innovative Trade and Development Agenda for Regional Integration) เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นในประเด็นใหม่ๆ ด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาในภูมิภาค ตลอดจนประเด็นท้าทายที่มีผลกระทบต่อการค้าและการพัฒนา และเพื่อเชื่อมโยงและกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการด้านการค้า การลงทุนที่สนองตอบต่อโลกยุคใหม่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์แบบรุนแรง (Hyper Globalization) การปฏิวัติอุตสาหกรรม รอบที่ 4 (Industrial 4.0) และการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy) เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งโอกาสและการคุกคาม ซึ่งมีนัยอันลึกซึ้งต่อการค้า การพัฒนาและการลงทุน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้

อีกทั้งการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะส่งผลให้ความตกลงหรือข้อบังคับทางการค้าการลงทุนแบบพหุภาคีล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม เช่น เกิดความเหลื่อมล้ำ และการว่างงานที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้มีการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบการค้า การลงทุนขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัลได้เช่นกัน ดังนั้น การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะต้องอาศัยกระบวนทัศน์ และระบบการคิดแบบใหม่ ทั้งในเชิงนโยบายและความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน จึงมีความจำเป็นและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ควรมีเวทีให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในภูมิภาคเอเชีย มาร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อเสนอแนะนำในประเด็นนวัตกรรมการค้า การลงทุน ยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐและเอกชนชั้นนำจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศรวมเกือบ 300 คน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความเคลื่อนไหวด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาต่างๆ ตลอดสองวันของการจัดงาน อาทิ งานเสวนาหัวข้อ "การตระหนักถึงเป้าหมายการบูรณาการของภูมิภาคด้วยการค้าดิจิทัลอย่างทั่วถึง" การนำเสนอรายงานการลงทุนโลก ประจำปี 2561 การเสวนาหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค" การเสวนาหัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4" การเสวนาหัวข้อ "ความท้าทายของเทคโนโลยีอุบัติใหม่อันรวดเร็ว และอนาคตของสังคมที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง"

รวมถึงไฮไลต์สำคัญคือ การแถลงรายงานชิ้นสำคัญจากธนาคารโลก ภายใต้หัวข้อ "ความมั่งคั่งแห่งชาติที่เปลี่ยนแปลง: ยุทธศาสตร์สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคในยุคแห่งความยั่งยืน" (The Changing Wealth of Nations): Strategies for Asia-Pacific in the Age of Sustainability) ที่นำเสนอตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยพิจารณาจาก 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ ทุนด้านการผลิต ทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย์ และทุนจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถแสดงการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว และสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศนั้นๆ ออกมาได้

\

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ผู้บริหารองค์การมหาชนผลึกพลัง โชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทย

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท รักษาการผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมผู้บริหารจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา...

ทิศทางของวอลสตรีทหลังการควบกิจการกับ Carlyle Group และ Citigroup

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--แฟรนคอม เอเชีย ซีอีโอวอลสตรีทจากสำนักงานใหญ่ สหรัฐอเมริกาเดินทางมาร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย เนื่องในโอกาสการควบกิจการระหว่างสถาบันสอนภาษาวอลสตรีท อินเตอร์เนชั่นแนลกับ Carlyle Group และ Citigroup Private Equity อันจะนำซึ่งนวัตกรรมแ...

ททท.จัดงานเปิดตัว Bangkok Film Market ยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศศักยภาพไทย ในธุรกิจวงการภาพยนตร์และตลาดการท่องเที่ยวโลก

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ททท. ททท.จัดงานเปิดตัว Bangkok Film Market ยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศศักยภาพไทย ในธุรกิจวงการภาพยนตร์และตลาดการท่องเที่ยวโลก ที่โรงแรมแชงกรี ลา กรุงเทพฯ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง