ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สวทน. จับมือ 3 มหาวิทยาลัย งัดทีเด็ด! วิทย์แก้จน ยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นผ่านโครงการ Talent Mobility เพื่อยกระดับศักยภาพด้าน วทน. แก่ผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๒๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สวทน.

โครงการ Talent Mobility เพื่อยกระดับศักยภาพด้าน วทน. แก่ผู้ประกอบการ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินการตามนโยบาย "วิทย์แก้จน และยกระดับภูมิภาค" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นโครงการที่ต่อยอดและขยายผลมาจากโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน หรือ Talent Mobility ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งถือเป็นกลไกสนับสนุนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก และแม้ว่าการดำเนินโครงการ Talent Mobility ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา จะประสบความสำเร็จแล้วกว่า 400 โครงการ แต่จากการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนา (Technology Acquisition) ของภาคเอกชนมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการต่อยอดและขยายผลโครงการ Talent Mobility เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า โครงการ Talent Mobility โดย สวทน. ได้หารือกับหน่วยงานในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการที่กำลังประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงในการดำเนินธุรกิจ และกระแสของการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยแนวทางหนึ่งคือการถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการแบบองค์รวมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันของตลาดในยุคปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย สวทน. จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาและนำร่องแพลตฟอร์มสำหรับการจัดทำ Technology Acquisition แก่ผู้ประกอบการจากการต่อยอดแพลตฟอร์มเครือข่าย Talent Mobility ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานเครือข่าย Talent Mobility ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ (National Innovation Ecosystem) ให้มีความเข้มแข็งและการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value-Based Economy) อาทิ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ สวทน. มุ่งเป้ายกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้วย วทน. แก่ผู้ประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) และธุรกิจประกอบการท้องถิ่น (OTOP) ในทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมุ่งเน้นในกลุ่ม 5 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) โดย สวทน. จะดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ที่มีรูปแบบเทคโนโลยีและเครื่องมือที่แตกต่างกันดังนี้

  • ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนาผู้ประกอบการผ่านการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการบริหารธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Design Sprint ซึ่งจะจัดสัมมนาขึ้นใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ OTOP สหกรณ์ และร้านค้าด้านภาคการเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว สุขภาพ และการแพทย์ ที่สนใจอัพเกรดธุรกิจกับทีมสร้างนวัตกรรมด้วยเทคนิค More Eyes เทคโนโลยีที่จะมาช่วยทำสินค้าและบริการให้ถูกใจลูกค้า และตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่มากกว่าเดิม
  • ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาผู้ประกอบการผ่านการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการบริหารธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
  • ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการผ่านการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการบริหารธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคมีความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาช่วยยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขัน โดยจะจัดกิจกรรมสัมมนาขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเชื่อมโยงธุรกิจกับโลกดิจิทัล การใช้ Open source ซอฟต์แวร์เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ เช่น การบริหารการขาย การบริหารบัญชี งบประมาณ คลังสินค้า การขายสินค้าแบบ E-Commerce และการวิเคราะห์กระบวนการขนส่งของผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยจะมีการจัดงานสัมมนา และการบรรยายในหัวข้อ SME ก้าวไกลในยุค DX ด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 3 กิจกรรมได้ที่ https://www.facebook/Talent Mobility/ หรือ https://www.facebook.com/STIThailandofficial/ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนา)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง