ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ส.ป.ก. สร้างเกษตรกรต้นแบบภาคกลาง 21 จังหวัด มุ่งพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานงานของพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืน ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ในด้านการเกษตรกรรม ภายใต้แนวคิด "การสืบสานงานของพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา" และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้น้อมนำแนวพระบรม ราโชบาย เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของส.ป.ก.ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน งานพัฒนาพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่พอเพียง พึ่งพาตนเองและอาศัยอยู่ในที่ดินของ ส.ป.ก. มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน ที่มั่นคง อันประกอบด้วย มีกิน มีอยู่ มีใช้ และพอร่มเย็น โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพื่อสร้างต้นแบบ การนำศาสตร์แห่งพระราชาไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. มาเรียนรู้อบรมที่แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องของการบริหารจัดการ แปลงเกษตรกรรม การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับตนเอง รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหาร การสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน เกษตรกรจะได้นำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป"

นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด จำนวน ๘๒ ราย ซึ่งการอบรมจัดเป็น ๔ รุ่น รุ่นที่๑ ภาคเหนือ รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๓ ภาคกลาง และรุ่นที่ ๔ ภาคใต้ รวมผู้เข้ารับการอบรม ๒๘๘ ราย (เป็นเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๗๒ จังหวัดๆละ ๓ ราย และเจ้าหน้าที่ส.ป.ก.จังหวัด จำนวน ๗๒ จังหวัดๆละ ๑ ราย) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๗๒,๔๐๐ บาท (ใช้ฐานคิดกับเกษตรกร ๒๑๔ ราย เจ้าหน้าที่ ๗๒ ราย วิทยากร ๓ ราย โดยเฉลี่ยรุ่นละ ๗๐ ราย) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ และเพื่อให้เกษตรกรตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน เกษตรทฤษฎีใหม่ในทิศทางเดียวกัน และนำความรู้และความเข้าใจในแนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ พึ่งพาตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่มั่นคง มีกิน มีอยู่ มีใช้ และพอร่มเย็น"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"พระยศยิ่งยง" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ นางพรนิภา ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๔๙ ที่จัดทำขึ้นเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริรา...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง