ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พลังนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนด้วย #ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เรียนรู้วิถีชีวิต ศึกษาข้อมูลและช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ตลอดระยะเวลา 4 วันหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและผู้คนในชุมชน เสียงสะท้อนจาก 2 นักศึกษาชั้นปี 3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เริ่มต้นจาก น.ส.สุนิตา หมีทองหลาง "กิ๊ก" เผยว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเน้นย้ำการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นจากปัญหาและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ

"การช่วยชุมชนบึงกาสามครั้งนี้ ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เช่นในเรื่องความมีเหตุผล พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ เพื่อการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขพัฒนาชุมชน ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งพบว่าชุมชนมีปัญหาในการจัดการขยะ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการธนาคารปุ๋ย สร้างกระบวนการภายในครัวเรือนให้มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ เพื่อเข้าสู่ธนาคาร คัดแยกบางส่วนเช่นขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะสู่การมีรายได้เพิ่มเติมต่อไป"

ส่วน น.ส.สุนิสา หมีทองหลาง "กุ๊ก" เล่าว่าจากการสำรวจข้อมูลชุมชนพบปัญหาในลักษณะเดียวกัน จึงได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มดังกล่าวเพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชน และมองว่าปุ๋ยหมักชีวภาพ มีต้นทุนต่ำ สามารถทำใช้เองและขายเป็นผลผลิตได้ ซึ่งได้มาจากเศษอาหารในครัวเรือน และคนในชุมชนเองก็มองเห็นประโยชน์ของปุ๋ยในทิศทางเดียวกัน นั่นคือความปลอดภัยและเป็นการลดใช้สารเคมี เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และเผยว่า "ดีใจที่ได้ส่งต่อความรู้เพื่อช่วยเหลือชุมชน และคิดว่าพลังของชุมชนสามารถเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนประเทศให้มีทิศทางที่ดีได้"

ขณะที่หนุ่มศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี3 นายอนันตพันธ์ ปิ่นน้อย "บลู" แสดงความเห็นต่อกิจกรรมว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ ได้ไปสัมผัสและพักอาศัยกับคนในชุมชนอย่างจริงจัง เห็นวิถีการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในอาชีพเกษตรกร ที่ต้องอดทนและเพียรพยายามสูงเพื่อให้ผลผลิตออกดอกออกผลอย่างที่ตั้งใจ ภายใต้กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าขึ้น ซึ่งต่างก็ต้องปรับตัว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาในอาชีพต่อไป "ขอเป็นกำลังใจให้กับคนในชุมชน สร้างผลผลิตแปรรูปสินค้าต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และมองว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน"

ปิดท้ายที่ นายเจตจรัญ บุญนาน "โอ" มองว่า การจะเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง ต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาเหมือนกับกิจกรรมนี้ ผู้คนในชุมชนคือครู ที่สอนและให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันนักศึกษาต่างก็นำองค์ความรู้ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา ด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน พบว่าชุมชนขาดองค์ความรู้และการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร จึงได้เสนอโครงการเครือข่ายช่วยเหลือชาวสวนบึงกาสาม เพื่อให้เกิดเครือข่าย การปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา สะสมองค์ความรู้ เพราะความเป็นเครือข่ายจะทำให้เกิดพลังและความร่วมมือที่ดี "ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี มูลนิธิรากแก้วและชุมชนบึงกาสามที่ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกและเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยศาสตร์ของพระราชา"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผนึกพลังภาคี : รัฐ วิชาการ ประชาชน สางปัญหาความยากจน เน้นต้องร่วมมือกัน

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--สกว. ปัญหาความยากจน เป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไข ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของความพอดีภายใต้ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดัง...

โครงการ "เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน" ปีที่ 3

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--ธอมสัน พับบลิค รีเลชั่นส์ วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดี ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดั...

กองทัพเรือ จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยปลูกพืชผักภายในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อจำหน่ายให้ข้าราชการ พลทหารกองประจำการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง