ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย พร้อมหาแนวทางพัฒนาสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และระดับชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing" เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้และค่านิยมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืนและยุทธศาสตร์แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อการพัฒนางานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ในงาน ดร.ประกอบ คุณารักษ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้น ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้มีการปาฐกถาและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Professor Dr. Gerald Fry, USA, Dr. Hiroaki Matsuura, Shoin University, Japan, Professor Dr. Jenn-Jaw Soong, Cheng Kung University, Taiwan, Dr. David Y. Wong, Medical Director, Mokichi Okada Art of Life Science Institute, Los Angeles, CA, USA , พ.อ.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย คุณเจน นำชัยศิริ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ. ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.พีรดร แก้วลาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มศึกษาศาสตร์ กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 50 บทความ

ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า "มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพื่อประโยชน์ทางสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอด จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และในปีนี้เน้นประเด็นผู้สูงอายุ ถือเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วน โดยทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้บรรจุเป็นกรอบแห่งการดำเนินงานระยะยาวไว้ 15 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2015 จนถึง ค.ศ. 2030 สำหรับประเทศไทย เมื่อดูตัวเลขแล้วจะเห็นว่ามีจำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงมาก เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกต้องให้ความสนใจ การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมกันของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดทำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายทางวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกันในวงกว้าง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณพระช่วย 50 ปี ครุศาสตร์ จุฬาฯ ชมชุดนศ. สมัยรัชกาลที่ 5 พร้อมฟัง อ.แม่ ย้ำระเบียบการแต่งกาย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางรายการ “คุณพระช่วย” ขอระลึกพระคุณครู โดยเชิญ อ.แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ,อ.กรรณณิการ์ สัจกุล และ แต๋ง ภูษิต ไล้ทอง หนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง มาร่วมพร้อมใจกันมาเล่าถึง...

ภาพข่าว: เผยโฉมโลโก้ตัว "ท" งานหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ซีวีที แอนด์ เบอร์เซีย น.พ.วิชัย โชควิวัฒน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร เปิดตัวตราสัญลักษณ์ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2 "ต่อยอดภูมิปัญญาไท" ...

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด นำคณะเยี่ยมชมกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ วันนี้ (๑ มิถุนายน ๒๕๔๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๒๐ เดินทางมาดูงานกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง